Одлука о усвајању Нацрта просторног плана подручја посебне намјене ''Аеродрум Бањалука''

Верзија за штампањеPDF верзија
98/17
18.10.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Уставa Републике Српске, чл. 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословникa Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) и члана 38. став 1,  а у вези са чланом 47. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 3/16),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесет другој сједници, одржаној 18. октобра 2017. године донијела је сљедећу

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „АЕРОДРОМ БАЊА ЛУКА“

 

I

 

Усваја се Нацрт просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром Бања Лука“ (у даљем тексту: Нацрт плана).

 

II

 

Нацрт плана даје се на јавни увид у трајању од 30 дана у сједиштима јединица локалне самоуправе на чијој територији се налази посебно подручје и Народној скупштини Републике Српске.

 

III

 

Текстуални и графички дио Нацрта плана ће бити објављен на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

 

IV

 

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-1107/17                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. октобар 2017. године                                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                      Недељко Чубриловић