Одлука о усвајању приједлога измјена и допуна Просторног плана Републике Српске до 2025. године

Верзија за штампањеPDF верзија
15/ 15
18.02.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), члана 48. став 2., а у вези са чланом 47. став 1. и чланом 38. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13) и члана 192. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13),  Народна скупштина Републике Српске на Другој сједници, одржаној 18. фебруара 2015. године донијела

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ДО 2025. ГОДИНЕ

I

Усваја се Приједлог измјена и допуна Просторног плана Републике Српске до 2025. године (у даљем тексу: План).

II

Текстуални и графички дио Плана, у аналогном и дигиталном облику, чини саставни дио ове одлуке.

III

План се излаже на стални јавни увид у сједиштима свих јединица локалне самоуправе на територији Републике Српске.

IV

Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021- 214/15                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. фебруар 2015. године                               НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                       Недељко Чубриловић