Одлука о усвајању Програма економских реформи Републике Српске за период 2022-2024. године

Верзија за штампањеPDF верзија
121/21
17.01.2022

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2. и 181. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет шестој посебној сједници одржаној 15. децембра 2021. године, донијела је сљедећу

 

 

О Д Л У К У

о усвајању Програма економских реформи

 Републике Српске за период 2022-2024. године

 

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Програм економских реформи Републике Српске за период 2022-2024. године.

 

II

 

         Саставни дио ове одлуке је Програм економских реформи Републике Српске за период 2022-2024. године.

 

III

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1061/21                                                                                            ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 15. децембар 2021. године                                                                      НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                     Денис Шулић