Одлука о усвајању Програма економских реформи Републике Српске за период 2023 - 2025. године

Верзија за штампањеPDF верзија
112/22
25.11.2022

На основу члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет седмој посебној сједници одржаној 2. новембра 2022. године, донијела је

 

 

О Д Л У К У

о усвајању Програма економских реформи Републике Српске за период 2023–2025. године

 

 

I

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Програм економских реформи Републике Српске за период 2023–2025. године.

 

II

 

          Саставни дио ове одлуке је Програм економских реформи Републике Српске за период 2023–2025. године.

 

III

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1095/22                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 2. новембар 2022. године                           НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                   Недељко Чубриловић