Одлука о усвајању Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2015. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
31/15
17.04.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 181, 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), а након разматрања Приједлога Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2015. годину, Народна скупштина Републике Српске, на Трећој сједници одржаној 17. априла 2015. године,  донијела је сљедећу

О Д Л У К У

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Програм рада Народне скупштине  Републике Српске за 2015. годину.

II

          Саставни дио ове одлуке је Програм рада Народне скупштине  Републике Српске за 2015. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 02/1-021-475/15                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17.  април 2015. године                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                  Недељко Чубриловић