Одлука o дугорочном задуживању Републике Српске за 2016. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
110/15
23.12.2015

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 31/11), члана 14. тачка г), члана 17. став 1. и члана 19. т. а) и в) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 52/14), Народна скупштина Републике Српске, на Петнаестој посебној сједници одржаној 23. децембра 2015.године, донијела је сљедећу

ОДЛУКУ

O ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

I

Одобрава се дугорочно задуживање Републике Српске за 2016. годину у максималном износу до 460.000.000 КМ, ради обезбјеђења средстава за финансирање буџетских издатака у 2016. години.

Прилив средстава по овом основу је планиран Буџетом Републике Српске за 2016. годину у оквиру Финансирања – Нето задуживања, на позицији 921000 – Примици од дугорочног задуживања.

II

Начини обезбјеђивања средства из тачке I ове одлуке могу бити:

 • кредитно задужење код Међународног монетарног фонда (у даљем тексту: ММФ),
 • кредитно задужење код Свјетске банке,
 • кредитно задужење код финансијских институција уз гаранцију Свјетске банке (енгл. Policy Based Guarantee – РВС),
 • кредитно задужење код домаћих и иностраних кредитора и
 • емисија дугорочних хартија од вриједности.

III

Оквирни услови за дугорочно задуживање Републике Српске су сљедећи:

 1. кредитно задужење код ММФ-а по основу новог аранжмана:
 • максимални рок отплате: до десет година,
 • минимални период одгоде плаћања: три године урачунат у рок отплате, почев од дана дозначавања сваке транше,
 • каматна стопа: промјенљива, коју одређује ММФ за специјална права вучења (SDR),
 • начин отплате главнице: у више једнаких кварталних или полугодишњих рата,
 • начин отплате камате: квартално/полугодишње,
 • уз остале трошкове које ММФ обрачуна и потврди,
 1. кредитно задужење код Свјетске банке по основу зајма за развојне политике (енгл. Development Policy Loan – DPL):
 • максимални рок отплате: до 30 година,
 • максимални период одгоде плаћања: до 17,5 година, урачунат у рок отплате,
 • каматна стопа: релевантни Еурибор, увећан за варијабилни или фиксни распон,
 • начин отплате главнице: у више полугодишњих рата,
 • начин отплате камате: полугодишње,
 • приступна такса: 0,25% износа кредита, једнократно,
 • комисиона провизија: до 0,50% на одобрена а неповучена средства,
 1. кредитно задужење код финансијских институција уз гаранцију Свјетске банке:
 • максимални рок отплате: до 15 година,
 • каматна стопа: релевантни Еурибор, увећан за варијабилни или фиксни распон,
 • начин отплате главнице:

а.   у више једнаких рата све до доспијећа посљедње рате кредита или

б.   једнократно у укупном износу на дан доспијећа кредита,

 • начин отплате камате: мјесечно/квартално/полугодишње/годишње,
 • приступна такса: 0,25% износа кредита, једнократно,
 • годишња провизија за гаранцију: до 0,70% од износа гаранције,
 • уз минималне остале трошкове реализације задужења,
 1. кредитно задужење код домаћих и иностраних кредитора:
 • максималан рок отплате: до 15 година,
 • минималан период одгоде плаћања: година дана – урачунат у рок отплате,
 • максимална каматна стопа: до 6% годишње,
 • начин отплате главнице:

а.   у више једнаких рата све до доспијећа посљедње рате кредита или

б.   једнократно у укупном износу на дан доспијећа кредита,

 • начин отплате камате: мјесечно/квартално/полугодишње/годишње,
 • уз минималне остале трошкове реализације задужења,
 1. емисијом дугорочних хартија од вриједности – обвезница:
 • максималан рок отплате: до 15 година,
 • максимална каматна стопа: до 6% годишње,
 • начин отплате главнице:

а.   у више једнаких рата све до доспијећа обвезнице или

б.   једнократно у укупном износу на дан доспијећа обвезница,

 • начин отплате камате: годишње,
 • реализација задужења: кроз једну или више сукцесивних емисија,
 • уз минималне остале трошкове реализације задужења.

Стање укупног дуга Републике Српске на дан 30. септембар 2015. године, према коначним подацима, износи 5.168,66 милиона КМ, а укупног дуга који подлијеже законском ограничењу износи 5.193,29 милиона КМ или 58,53%  процијењеног БДП-а за 2015. годину (процијењени износ БДП-а за 2015. годину износи 8.873 милиона КМ).

Стање јавног дуга Републике Српске на дан 30. септембар 2015. године, према коначним подацима, износи 4.211,36 милиона КМ, а јавног дуга који подлијеже законском ограничењу износи 4.235,99 милиона КМ или 47,74% процијењеног БДП-а за 2015. годину.

IV

Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да са финансијским институцијама из тачке III подт. 1), 2), 3) и 4) ове одлуке договори најповољније кредитне услове.

                                              V

Влада Републике Српске ће донијети посебне одлуке о кредитним задуживањима из тачке III подтачке 1), 2), 3) и 4) ове одлуке и емисијама дугорочних хартија од вриједности из тачке III подтачка 5) ове одлуке, у којима ће се детаљније дефинисати кредитни услови и услови под којима се врше појединачне емисије дугорочних хартија од вриједности, а који ће бити у складу са оквирним условима из тачке III ове одлуке.

VI

Влада Републике Српске ће вршити избор између различитих начина обезбјеђивања средстава тако да се средства потребна за финансирање издатака осигурају благовремено, уз минималне трошкове и прихватљив ниво ризика.

VII

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство финансија, у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

VIII

Овлашћује се министар финансија да потпише: уговоре и осталу документацију неопходну за реализацију кредитног задужења са међународним организацијама и домаћим и иностраним кредиторима, те документацију неопходну за емисију обвезница, а након добијања сагласности Владе Републике Српске.

IX

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 02/1-021-1667/15                                                                                                                       По овлаштењу

Датум: 23. децембар 2015. године                                                                                Предсједника Народне скупштине

                                                                                                                                                            др  Ненад Стевандић