ОДЛУКА O ИЗНОСУ ГАРАНЦИЈА КОЈЕ МОЖЕ ИЗДАТИ РЕПУБЛИКА СРПСКА У 2024. ГОДИНИ

Верзија за штампањеPDF верзија
112/23
29.12.2023

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, чл. 41, 42. и 43. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21) и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Седмој редовној сједници, одржаној 14. децембра 2023. године, донијела је сљедећу

 

 

ОДЛУКУ

O ИЗНОСУ ГАРАНЦИЈА КОЈЕ МОЖЕ ИЗДАТИ РЕПУБЛИКА СРПСКА

У 2024. ГОДИНИ

 

 

I

 

Одобрава се издавање гаранција Републике Српске за задужења у 2024. години до износа од 500.000.000 КМ, с тим да укупна изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама не може бити виша од ограничења дефинисаног чланом 40. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

 

II

 

Намјене за које се могу издати гаранције Републике Српске су дефинисане чл. 42. и 43. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

 

III

 

Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) је дужна да у оквиру ограничења из тачке I ове одлуке доноси појединачне одлуке о издавању гаранција Републике Српске у 2024. години.

 

IV

 

Влада именује овлашћене потписнике гаранција Републике Српске из тачке III ове одлуке.

 

V

 

Влада ће са сваким субјектом за чије се задужење издају гаранције Републике Српске потписати уговор о регулисању међусобних права и обавеза по основу издате гаранције Републике Српске.

 

 

VI

 

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство финансија, у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

 

VII

 

Влада, једном годишње, посредством информације о дугу, информише Народну скупштину Републике Српске о износу издатих гаранција и стању дуга по издатим гаранцијама Републике Српске.

 

VIII

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1447/23                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 14. децембар 2023. године                                              НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                                            Др Ненад Стевандић