Одлуку о капиталној инвестицији и дугорочном задуживању Републике Српске за набавку хеликоптера

Верзија за штампањеPDF верзија
38/17
05.04.2017

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, члана 14. тачка а), члана 17, члана 19. тачка а) и члана 22. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 52/14), чл. 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Седамнаестој сједници одржаној 5. априла 2017. године, донијела је сљедећу

 

ОДЛУКУ

О КАПИТАЛНОЈ ИНВЕСТИЦИЈИ И ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА НАБАВКУ ХЕЛИКОПТЕРА

          

                                                                                                                                                                                 I

Одобрава се капитална инвестиција, односно набавка хеликоптера за потребе Хеликоптерског сервиса Републике Српске.

 

II

 

Одобрава се дугорочно кредитно задуживање Републике Српске у укупном износу до 9.400.000 КМ за реализацију набавке из тачке I ове одлуке.

 

III

 

Кредитна средства из тачке II ове одлуке намијењена су за набавку хеликоптера који ће се поред редовних летова моћи користити за специјализоване летове, као што су:

 • сложена медицинска евакуација,
 • гашење пожара и транспорт ватрогасаца у зоне пожаришта,
 • евакуација становништва у свим ванредним ситуацијама и транспорт терета приликом елементарних непогода: поплаве, потреси, сњежни наноси, пожари и слично,
 • транспорт и искрцавање специјалног полицијског особља на теже доступна подручја изван мреже комуникација и
 • друге намјене по потреби.

 

IV

 

1) Укупан износ задужења из тачке II ове одлуке обезбиједиће се код домаћих финансијских институција и друштава који су по закону овлашћени за обављање тих послова по сљедећим оквирним условима:

 • рок отплате је минимално пет година и максимално до десет година,
 • минималан период одгоде плаћања три године – урачунат у рок отплате,
 • висина каматне стопе максимално до 6% годишње,
 • отплата главнице је у више једнаких мјесечних/ кварталних/ полугодишњих/ годишњих рата све до доспијећа посљедње рате кредита,
 • отплата камате је мјесечно/квартално/полугодишње/годишње и
 • минимални остали трошкови реализације задужења на тржишту.

2) Стање укупног дуга Републике Српске на дан 30. децембар 2016. године износи 5.401,75 милиона КМ, што чини 56,85% процијењеног БДП-а за 2016. годину, а стање јавног дуга Републике Српске износи 4.308,64 милиона КМ или 45,35% процијењеног БДП-а за 2016. годину. Процијењени износ БДП-а за 2016. годину је 9.501 милиона КМ.

 

 

V

 

Крајњи корисник и дужник по кредиту је Република Српска.

 

VI

 

Задужује се Хеликоптерски сервис Републике Српске за реализацију Пројекта и рационалну и намјенску употребу средстава.

 

VII

 

За реализацију ове одлуке у дијелу који се односи на спровођење поступка за прибављање финансијских средстава из тачке II ове одлуке задужују се Министарство финансија и Хеликоптерски сервис Републике Српске, а за спровођење поступка набавке хеликоптера из тачке I ове одлуке задужује се Хеликоптерски сервис Републике Српске.

 

VIII

 

1) Овлашћују се министар финансија и директор Хеликоптерског сервиса Републике Српске да потпишу уговор о задужењу након спровођења поступка за прибављање финансијских средстава из тачке VII ове одлуке и добијања сагласности Владе Републике Српске на приједлог уговора о задужењу.

2) Овлашћује се директор Хеликоптерског сервиса Републике Српске да потпише уговор о набавци хеликоптера након спровођења поступка набавке из тачке VII ове одлуке и добијања сагласности Владе Републике Српске на приједлог уговора о набавци.

 

IX

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-354/17                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 5. април  2017. године                                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                            Недељко Чубриловић