Одлуку О капиталној инвестицији и дугорочном задуживању Републике Српске за реализацију Пројекта санације, адаптације, реконструкције и изградње комплекса Касарне „Крajишких бригада“ Залужани

Верзија за штампањеPDF верзија
38/17
05.04.2017

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, члана 14. тачка а), члана 17, члана 19. тачка а) и члана 22. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 52/14), чл. 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Седамнаестој     сједници одржаној 5. априла 2017. године, донијела је сљедећу

 

ОДЛУКУ

О КАПИТАЛНОЈ ИНВЕСТИЦИЈИ И ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ, АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ КОМПЛЕКСА КАСАРНЕ

„КРAJИШКИХ БРИГАДА“ ЗАЛУЖАНИ

 

                                                                                                                                                                                I

Одобрава се капитална инвестиција, односно реализација Пројекта санације, адаптације, реконструкције и изградње комплекса Касарне „Крajишких бригада“ Залужани, за потребе Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Пројекат).

 

II

 

Одобрава се дугорочно кредитно задуживање Републике Српске у укупном износу до 6.500.000 КМ за реализацију Пројекта из тачке I ове одлуке.

 

III

 

Кредитна средства из тачке II ове одлуке намијењена су за:

 • изградњу три нова објекта,
 • санацију и адаптацију десет постојећих објеката,
 • санацију, адаптацију и реконструкцију два постојећа објекта и
 • вањско уређење комплекса.

 

IV

 

 1. Укупан износ задужења из тачке II ове одлуке обезбиједиће се код домаћих финансијских институција и друштава која су по закону овлашћена за обављање тих послова по сљедећим оквирним условима:
 • рок отплате је минимално пет година и максимално до десет година,
 • минималан период одгоде плаћања је три године, урачунат у рок отплате,
 • висина каматне стопе максимално до 6% годишње,
 • отплата главнице је у више једнаких
 • мјесечних/кварталних/полугодишњих/годишњих рата све до доспијећа посљедње рате кредита,
 • отплата камате је мјесечно/квартално/полугодишње/годишње и
 • минимални остали трошкови реализације задужења на тржишту.
 1. Стање укупног дуга Републике Српске на дан 30. децембар 2016. године износи 5.401,75 милиона КМ, што чини 56,85% процијењеног БДП-а за 2016. годину, а стање јавног дуга Републике Српске износи 4.308,64 милиона КМ или 45,35% процијењеног БДП-а за 2016. годину. Процијењени износ БДП-а за 2016. годину је 9.501 милиона КМ.

 

V

 

Крајњи корисник и дужник по кредиту је Република Српска.

 

VI

 

Задужује се Министарство унутрашњих послова за реализацију Пројекта и рационалну и намјенску употребу средстава.

 

VII

 

За реализацију ове одлуке у дијелу који се односи на спровођење поступка за прибављање финансијских средстава из тачке II ове одлуке задужују се Министарство финансија и Министарство унутрашњих послова, а за спровођење поступка за избор извођача радова за реализацију капиталне инвестиције из тачке I ове одлуке задужује се Министарство унутрашњих послова.

 

VIII

 

 1. Овлашћују се министар финансија и министар унутрашњих послова да потпишу уговор о задужењу након спровођења поступка за прибављање финансијских средстава из тачке VII ове одлуке и добијања сагласности Владе Републике Српске на приједлог уговора о задужењу.
 2. Овлашћује се министар унутрашњих послова да потпише уговор, односно уговоре о извођењу радова након спровођења поступка за избор извођача радова за реализацију капиталне инвестиције из тачке VII ове одлуке и добијања сагласности Владе Републике Српске на приједлог, односно приједлоге уговора о извођењу радова.

 

IX

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-353/17                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 5. април  2017. године                                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                               Недељко Чубриловић