ОДЛУКУ О КРАТКОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЕМИСИЈОМ ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА ЗА 2017. ГОДИНУ

Верзија за штампањеPDF верзија
1/17
28.12.2016

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11),  и чл. 13., 15. став 3. и члана 17. став 1. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 52/14), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој посебној сједници одржаној 28. децембра 2016. године, донoси

ОДЛУКУ

О КРАТКОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЕМИСИЈОМ ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА ЗА 2017. ГОДИНУ

                                                                                                                                                                   I

Одобрава се краткорочно задуживање Републике Српске на основу емисија краткорочних хартија од вриједности – трезорских записа за 2017. годину.

II

Средства прибављена краткорочним задуживањем ће бити употријебљена за намјене прописане чланом 13. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

III

Задуживање по основу емитованих трезорских записа, током буџетске године, може се вршити у складу са сљедећим критеријумима:

– максималан износ краткорочног дуга у току 2017. години може бити највише до 8% редовних прихода остварених у претходној фискалној години,

– каматна стопа за задуживање емисијом трезорских записа може бити максимално релевантни Еурибор +2,75% (уколико би релевантни Еурибор био негативан, при утврђивању максималног износа каматне стопе рачунаће се да износи 0%) и

– рок доспијећа трезорских записа може бити најдуже до годину дана.

 

IV

Акта о начину и условима за свако појединачно задуживање, у складу са овом одлуком, доноси и потписује министар финансија.

V

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство финансија, у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

VI

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број:02/1-021-1582 /16                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 28. децембар 2016. године                                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                               Недељко Чубриловић