ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ БАНЦИ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА КОРИДОР Vc – ОБИЛАЗНИЦА ДОБОЈ

Верзија за штампањеPDF верзија
64/19
16.07.2019

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, , чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), члана 17. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој посебној сједници одржаној 16. јула 2019. године, донијела је

 

ОДЛУКУ

О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА

ЕВРОПСКОЈ БАНЦИ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

ПРОЈЕКТА КОРИДОР Vc – ОБИЛАЗНИЦА ДОБОЈ

 

I

 

Прихвата се задужење Републике Српске према Европској банци за обнову и развој (у даљем тексту: EBRD) за финансирање Пројекта Коридор Vc – обилазница Добој (у даљем тексту: Пројекат) у износу од 150.000.000 евра.

 

II

 

Циљ Пројекта је да се обезбиједе додатна средства за изградњу дионице Ауто-пута Коридор Vc, дужине око 6 километара између петље Руданкa и краја тунела Путниково брдо 2 (међуентитетска линија разграничења), укључујући мост преко ријеке Босне, два тунела и вијадукт.  

 

III

 

Кредитна средства из тачке I ове одлуке намијењена су за финансирање радова на Коридору – обилазница Добој, и то за:

 • грађевинске радове и
 • консултантске услуге.

 

IV

 

1) Кредитна средства из тачке I ове одлуке одобравају се Републици Српској под сљедећим условима:

 • рок отплате: до 15 година,
 • период одгоде плаћања: до три године, урачунат у рок отплате,
 • каматна стопа: шестомјесечни EURIBOR + 1%,
 • отплата главнице: полугодишња, у 24 једнаке рате, и то: 15. мај и 15. новембар сваке године, 
 • први датум отплате је 15. новембар 2022. године, а посљедњи датум отплате је 15. мај 2035. године,
 • провизија на расположива, а неискоришћена средства: 0,5% годишње,
 • једнократна провизија: 1% укупног износа кредита.

 

2) Показатељи стања дуга (прелиминарни подаци):

 • јавни дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу, на дан 31. мај 2019. године износи 4.067,54 милиона KM (36,83% процијењеног БДП-a за 2019. годину),
 • укупан дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу, на дан 31. мај 2019. године износи 5.199,73 милиона KM (47,08% процијењеног БДП-a за 2019. годину).

 

V

 

 1. Кредитна средства из тачке I ове одлуке Република Српска ће пренијети Јавном предузећу „Аутопутеви Републике Српске“ Бања Лука, на кредитној основи, под истим условима.
 2. Министарство финансија и Министарство саобраћаја и веза са Јавним предузећем „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука ће закључити Уговор о преносу кредитних средстава по Пројекту, којим ће се дефинисати намјена, услови, обезбјеђење и начин враћања одобрених кредитних средстава.

 

VI

 

Крајњи корисник и дужник по кредиту је Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о.  Бања Лука.

 

VII

 

Пројекат ће реализовати Јединица за имплементацију пројеката (ПИУ) у оквиру Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српскe“ д.о.о. Бања Лука.

 

VIII

 

Планирани рок за реализацију Пројекта је 31. децембар 2022. године.

 

IX

 

 1. Овлашћује се министар финансија за потписивање:
 • Уговора о подршци пројекта између EBRD-а и Републике Српске,
 • Супсидијарног уговора између Босне и Херцеговине и Републике Српске.
 1. Овлашћује се министар финансија и министар саобраћаја и веза за потписивање:
 • Уговора о преносу кредитних средстава између Владе Републике Српске и Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српска“ д.о.о. Бања Лука.

 

X

 

За реализацију ове одлуке и извјештавање задужују се Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српска“ д.о.о. Бања Лука, Министарство саобраћаја и веза и Министарство финансија.

 

XI

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-720/19                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 16. јул   2019. године                                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                                           Недељко Чубриловић