Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Развојној банци Савјета Европе по пројекту затварања колективних центара – ЛД 1789

Верзија за штампањеPDF верзија
15/ 15
18.02.2015

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске,  чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11) и  чл. 15, 17. и. 22. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 52/14), Народна скупштина Републике Српске, на Другој сједници одржаној 18. фебруара 2015. године, донијела је

ОДЛУКУ

О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕМА РАЗВОЈНОЈ БАНЦИ САВЈЕТА ЕВРОПЕ ПО ПРОЈЕКТУ ЗАТВАРАЊА КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА – ЛД 1789

I

 

Прихвата се задужење Републике Српске према Развојној банци Савјета Европе  (у даљем тексту: CEB) за финансирање Пројекта затварања колективних центара – ЛД 1789 (у даљем тексту: Пројекат), у износу од EUR 18.169.412, што је 30,28% укупног износа кредита за Босну и Херцеговину, који износи EUR 60.000.000.

 

II

 

         Циљ Пројекта је осигурати лицима, која су интерно расељенa током ратних дејстава у периоду 1992–1995. година, као и другим корисницима колективних и алтернативних смјештаја, специфична стамбена рјешења, социјално стамбено збрињавање и институционалну његу прилагођену степену угрожености корисника.

III

Кредитна средства из тачке I ове одлуке намијењена су за финансирање 18 пројеката стамбеног збрињавања, од којих се:

 • четири пројекта односе на санацију и доградњу специјализованих институција социјално-геријатријских установа,
 • 13 пројеката односи за изградњу стамбених јединица и
 • један пројекат односи на набавку – куповину стамбених јединица.

IV

 1. Кредит се Републици Српској одобрава под сљедећим условима:
 • начин повлачења средстава: у траншама, а износ сваке транше се одређује према стању напредовања радова или пројектованог стања радова,
 • рок отплате: до 20 година,
 • период одгоде плаћања: до пет година, урачунат у рок отплате,
 • каматна стопа, фиксна или варијабилна, израчуната према процедурама CEB-а,
 • каматна стопа за сваку траншу биће субвенционисана по процедурама CEB-а, укупан износ субвенције износи до 2.000.000 евра,
 • отплата главнице врши се у једнаким годишњим интервалима, док се отплата камате врши у тромјесечним или шестомјесечним интервалима и
 • затезна камата за неизмирене обавезе о року доспијећа плаћа се по стопи једномјесечни EURIBOR + 2,5% на годишњем нивоу, од датума доспијећа износа до дана стварне исплате.

2. Република Српска опредјељује се за камату, рок отплате и грејс-период за отплату главнице.

3. Из кредитних средстава CEB-а не могу се плаћати порези, царине и друге накнаде за радове, услуге и робе финансиране по Пројекту.

4. Показатељи стања дуга Републике Српске:

 • јавни дуг Републике Српске на дан 30. април 2014. године износи 3.686,38 милиона КМ, што представља 41,22% процијењеног БДП-а за 2014. годину и
 • укупан дуг Републике Српске на дан 30. април 2014. године износи 4.599,11 милиона КМ, што представља 51,42% процијењеног БДП-а за 2014. годину.

V

Крајњи корисник и дужник по кредиту је Република Српска.

VI

За потписивање супсидијарног споразума између Босне и Херцеговине и Републике Српске овлашћује се министар финансија Републике Српске.

VII

Пројекат у Републици Српској ће реализовати Министарство за избјеглице и расељена лица.

VIII

За реализацију и извјештавање по овој одлуци задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица у сарадњи са Министарством финансија.

IX

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-216/15                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. фебруар 2015. године                               НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                       Недељко Чубриловић