ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU, FRANKFURT AM MAIN (KfW) ПО ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „ХРГУД“

Верзија за штампањеPDF верзија
113/16
15.12.2016

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11), и чл. 15, 17. и 22. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 52/14) Народна скупштина Републике Српске, на Петнаестој сједници одржаној 15. децембра 2016. године, донијела је

 

ОДЛУКУ

О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU, FRANKFURT AM MAIN (KfW) ПО ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „ХРГУД“

 

I

Прихвата се задужење Републике Српске према Kreditanstalt für Wiedеraufbau, Frankfurt am Main (KfW) по Пројекту изградње Вјетроелектране „Хргуд“ на подручју општине Берковићи (у даљем тексту: Пројекат) у износу од 60.000.000 евра.

 

II

Циљ Пројекта је изградња Вјетроелектране „Хргуд“, процијењене инсталиране снаге од 48 MW и са процијењеном годишњом производњом од 126 GWh.

 

III

 1. Кредит се Републици Српској одобрава под сљедећим условима:
 • рок отплате до 15 година,
 • период одгоде плаћања до четири године, урачунат у рок отплате,
 • каматна стопа: фиксна, утврђује KfW након исплате кредита, најмање 1% годишње, увећана за маржу KfW-a,
 • комисиона провизија: 0,25% годишње на одобрена а неискоришћена средства кредита,
 • накнада за управљање: једнократно 0,5% од одобреног износа кредита,
 • плаћање камате, комисионе провизије и главнице полугодишње, и то 30. јуна и 30. децембра и
 • затезна камата једнака је годишњој каматној стопи коју утврди KfW, увећаној за 200 базних бодова.
 1. Показатељи стања дуга су:
 • јавни дуг Републике Српске, који подлијеже законском ограничењу, на дан 30. јун 2016. године износи 4.262,30 милиона КМ, што представља 45,94% процијењеног износа БДП-а за 2016. годину и
 • укупан дуг Републике Српске, који подлијеже законском ограничењу, на дан 30. јун 2016. године износи 5.292,52 милиона КМ, што представља 57,05% процијењеног БДП-а за 2016. годину.

 

 

 

IV

Крајњи корисник и дужник по кредиту је Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а. д. Требиње (у даљем тексту: МХ „ЕРС“ – МП а. д. Требиње).

 

V

 1. Кредитна средства из тачке I ове одлуке преносе се МХ „ЕРС“ – МП а. д. Требиње под условима наведеним у тачки III подтачка 1. ове одлуке.
 2. Министарство финансија закључиће са МХ „ЕРС“ – МП а. д. Требиње Уговор о преносу кредитних средстава, којим ће се дефинисати услови, начин и обезбјеђење враћања средстава, која се МХ „ЕРС“ – МП а. д. Требиње преносе на кредитној основи и којим ће се дефинисати потребни инструменти обезбјеђења.

 

VI

Пројекат ће реализовати МХ „ЕРС“ – МП а. д. Требиње.

 

VII

 1. Овлашћује се министар финансија за потписивање:
 • Споразума о зајму, финансирању и пројекту по Пројекту између Kreditanstalt für Wiedеraufbau, Frankfurt am Main, Босне и Херцеговине, Републике Српске и МХ „ЕРС“ – МП а. д. Требиње и
 • Супсидијарног споразума о зајму, финансирању и пројекту између Босне и Херцеговине и Републике Српске.
 1. Овлашћују се министар финансија и генерални директор МХ „ЕРС“ – МП а. д. Требиње за потписивање:
 • Уговора о преносу кредитних средстава за финансирање Пројекта између Владе Републике Српске и МХ „ЕРС“ – МП а. д. Требиње.

 

VIII

За реализацију одлуке и извјештавање по овој одлуци задужују се МХ „ЕРС“ – МП а. д. Требиње у сарадњи са Министарством индустрије, енергетике и рударства и Министарством финансија.

 

IX

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број: 02/1-021-1442/16                                                              ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 15. децембар  2016. године                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                                    Недељко Чубриловић