Одлуку о разрјешењу члана Одбора за образовање, науку, културу и информисање Народне скупштине Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
40/19
16.05.2019

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање,  Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој редовној  сједници, одржаној ­16. маја  2019. године,  донијела   је   с љ е д е ћ у 

 

О Д Л У К У

о разрјешењу члана Одбора за образовање, науку,

културу и информисање Народне скупштине Републике Српске

 

 

I

         У Одбору за образовање, науку, културу и информисање Народне скупштине   Републике Српске разрјешава се дужности члана Одбора Дражен Врховац.

II

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-489 /19                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 16. мај 2019. године                                           НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                               

       Недељко Чубриловић