Одлуку о усвајању Приједлога плана парцелације за ауто-пут Бања Лука – Добој по скраћеном поступку

Верзија за штампањеPDF верзија
56/16
22.06.2016

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Уставa Републике Српске, чл. 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословникa Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), члана 48. став 2, а у вези са чл. 38. став 1. и 51. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), Народна скупштина Републике Српске на Дванаестој сједници одржаној 22. јуна 2016. године, донијела је сљедећу

 

 

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА АУТО-ПУТ БАЊА ЛУКА – ДОБОЈ ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ

 

I

 

Овом одлуком усваја се Приједлог плана парцелације за ауто-пут Бања Лука – Добој по скраћеном поступку (у даљем тексту: План).

 

II

 

План се излаже на стални јавни увид у сљедећим сједиштима јединица локалне самоуправе: Град Добој, Општина Лакташи, Општина Прњавор, Општина Дервента и Општина Станари.

 

III    

                 

Текстуални и графички дио Плана, у аналогном и дигиталном облику, налази се у Прилогу ове одлуке и чини њен саставни дио.

 

    IV

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-785 /16                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 22.  јун 2016. године                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                        Недељко Чубриловић