ОДЛУКA О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Верзија за штампањеPDF верзија
112/19
18.12.2019

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) и члана 17. став 1. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), Народна скупштина Републике Српске, на Осмој посебној сједници одржаној 18. децембра 2019. године, доноси

 

 

ОДЛУКA

О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЗА 2020. ГОДИНУ

 

I

 

 1. Одобрава се дугорочно задуживање Републике Српске за 2020. годину у максималном износу до 315.000.000 КМ, а наведена средства ће бити употријебљена за намјене прописане чланом 14. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.
 2. Прилив средстава по овом основу планиран је Буџетом Републике Српске за 2020. годину у оквиру Финансирања, на позицији 921000 – Примици од дугорочног задуживања.

 

II

 

Начини обезбјеђивања средстава из тачке I ове одлуке могу бити:

 • кредитно задужење код домаћих и иностраних кредитора,
 • емисија дугорочних хартија од вриједности на домаћем финансијском тржишту.

 

III

 

Оквирни услови за дугорочно задуживање Републике Српске су сљедећи:

 1. кредитно задужење код  домаћих и иностраних кредитора:
 • максималан рок отплате: до десет година,
 • максимална каматна стопа: до 4% годишње,
 • начин отплате главнице:

а)   у више једнаких рата све до доспијећа посљедње рате кредита или

б)   једнократно у укупном износу на дан доспијећа кредита,

 • начин отплате камате: мјесечно/квартално/полугодишње/годишње,
 • уз минималне остале трошкове реализације задужења,
 1. емисијом дугорочних хартија од вриједности – обвезница, на домаћем финансијском тржишту:
 • максималан рок отплате: до десет година,
 • максимална каматна стопа: до 4% годишње,
 • начин отплате главнице:

а)   у више једнаких рата све до доспијећа обвезнице или

б)   једнократно у укупном износу на дан доспијећа обвезница,

 • начин отплате камате: годишње,
 • реализација задужења: кроз једну или више сукцесивних емисија,
 • уз минималне остале трошкове реализације задужења.

Стање укупног дуга Републике Српске на дан 30. септембар 2019. године, према прелиминарним подацима, износи 5.381,19 милиона КМ, а укупног дуга који подлијеже законском ограничењу износи 5.309,69 милиона КМ или 48,09% процијењеног БДП-а за 2019. годину (процијењени износ БДП-а за 2019. годину износи  11.041 милиона КМ).

Стање јавног дуга Републике Српске који подлијеже законском ограничењу, на дан 30. септембар 2019. године, према прелиминарним подацима, износи 4.122,26 милиона КМ (37,33%  БДП-а).

 

IV

 

Влада Републике Српске ће донијети посебне одлуке о кредитним задуживањима из тачке III подтачка 1) ове одлуке и емисијама дугорочних хартија од вриједности из тачке III подтачка 2) ове одлуке, у којима ће се детаљније дефинисати кредитни услови и услови под којима се врше појединачне емисије дугорочних хартија од вриједности, а који ће бити у складу са оквирним условима из тачке III ове одлуке.

 

V

 

Влада Републике Српске ће вршити избор између различитих начина обезбјеђивања средстава тако да се средства потребна за намјене из тачке I подтачка 1) ове одлуке осигурају благовремено, уз минималне трошкове и прихватљив ниво ризика.

 

VI

 

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство финансија, у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

 

VII

 

Овлашћује се министар финансија да потпише уговоре и осталу документацију неопходну за реализацију кредитног задужења са домаћим и иностраним кредиторима, те документацију неопходну за емисију обвезница, а након добијања сагласности Владе Републике Српске.

 

VIII

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-1311/19                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. децембар 2019. године                                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                                     Недељко Чубриловић