Одлукa о измјени одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2014. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
65/14
15.07.2014

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11) и члана 14. тачка г), члана 17. став 1. и члана 19. тачка в) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 52/14), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој посебној сједници одржаној 15. јула 2014. године, донијела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

I

У Одлуци о дугорочном задуживању Републике Српске за 2014. годину („Службени гласник Републике Српске“, број 17/14), у тачки I број: „254.000.000“ замјењује се бројем: „372.000.000“.

II

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број:          01-1084/14                                                             

Датум: 15.  јул  2014. године  

Број службеног гласника: 65/ 14