ОДЛУКA O ИЗНОСУ ГАРАНЦИЈА КОЈЕ МОЖЕ ИЗДАТИ РЕПУБЛИКА СРПСКА У 2020. ГОДИНИ

Верзија за штампањеPDF верзија
112/19
18.12.2019

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) и чл. 41. и 42. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), Народна скупштина Републике Српске, на Осмој посебној сједници, одржаној 18. децембра 2019. године, донијела је сљедећу

 

ОДЛУКA

O ИЗНОСУ ГАРАНЦИЈА КОЈЕ МОЖЕ ИЗДАТИ РЕПУБЛИКА СРПСКА

У 2020. ГОДИНИ

 

 

I

 

Одобрава се издавање гаранција Републике Српске за кредитна задужења у 2020. години до износа од 500.000.000 КМ, с тим да укупна изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама не може прећи ограничење дефинисано Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

 

II

 

Гаранције Републике Српске могу се издати кредитору или зајмодавцу за кредитна задужења за: гарантовање обавеза насталих задужењем јединица локалне самоуправе, фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и фондова којима она управља и јавних предузећа и институција јавног сектора у вези са финансирањем капиталних инвестиција, рефинансирањем постојећег дуга, финансирањем пренесених обавеза, финансирањем буџетског дефицита и обезбјеђивањем средстава ради измирења законом утврђених права.

 

III

 

Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) у оквиру ограничења из тачке I ове одлуке донијеће појединачне одлуке о давању сагласности за издавање гаранција Републике Српске за 2020. годину за кредитна задужења за субјекте и намјене из тачке II ове одлуке.

 

IV

 

Влада именује потписника гаранције Републике Српске из тачке III ове одлуке.

 

V

 

Влада ће са сваким појединачним корисником гаранције Републике Српске потписати уговор о међусобном регулисању права и обавеза у вези са издатом гаранцијом.

 

 

 

 

VI

 

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство финансија, у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

 

VII

 

Влада, једном годишње, посредством информације о дугу, информише Народну скупштину Републике Српске о износу издатих гаранција и стању дуга по издатим гаранцијама Републике Српске.

 

VIII

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021- 1309/19                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. децембар 2019. године                                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                                     Недељко Чубриловић