Одлукa o Приједлогу одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење АД Топлана Приједор код Европске банке за обнову и развој по Пројекту „Централно гријање Приједор“

Верзија за штампањеPDF верзија
32/15
21.04.2015

На основу члана 70. став 1. тачке 2. и 6. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) и чл. 41. и 42. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 52/14), Народна скупштина Републике Српске, на Трећој сједници одржаној 21. априлa 2015.  године, донијела је

ОДЛУКУ

О ПРИЈЕДЛОГУ ОДЛУКЕ о даваЊу сагласности за издаваЊе гаранције Републике Српске за кредитно задужеЊе  АД ТОПЛАНА ПРИЈЕДОР код Европске банке за обнову и развој по пројекту „ЦЕНТРАЛНО ГРИЈАЊЕ ПРИЈЕДОР“

I

Овом одлуком даје се сагласност за издавање гаранцијe Републике Српске за кредитно задужење АД Топлане Приједор код Европске банке за обнову и развој по Пројекту „Централно гријање Приједор“ у износу од  7.000.000 евра.

II

 1) Циљ Пројекта „Централно гријање Приједор“ (у даљем тексту: Пројекат) је да се помогне АД Топлани и Граду Приједору у побољшању енергетске ефикасности и одрживости централног гријања изградњом нове котловнице за централно гријање на био-масу, која ће користити локално расположиву био-масу умјесто мазута, као и одабраним инвестицијама у био-масу.

2) Пројекат укључује и инвестиције које се односе на мјере за контролу потрошње, за побољшање управљања мрежом и ефикаснију потрошњу топлоте.

III

Република Српска, као давалац гаранције, безусловно гарантује правовремено плаћање свих доспјелих износа који су плативи у складу са уговору о зајму закљученом између Европске банке за обнову и развој (у даљем тексту: EBRD) и АД Топлане Приједор, којим су јавном предузећу одобрена кредитна средства под сљедећим условима:

  • износ кредита: до 7.000.000 евра,
  • рок отплате: 15 година,
  • период одгођеног плаћања:  три године урачунат у рок отплате,
  • каматна стопа: EURIBOR + 1%, отплата полугодишња,
  • отплата главнице је полугодишња и почиње 30.4.2018. године, а завршава се 31.10.2029. године,
  • провизија на неискоришћена средства: 0,5% и
  • једнократна провизија: 1%.

     IV

Дужник и корисник кредита је АД Топлана Приједор.

V

У случају доспјелог и неплаћеног износа од стране АД Топлана Приједор према EBRD, Република Српска ће извршити плаћање свих доспјелих и неплаћених износа из буџета Републике Српске.

VI

Република Српска, као давалац гаранције, обавезу ће пренијети на Град Приједор, супсидијарног даваоца гаранције и већинског власника АД Топлане Приједор.

VII

Пројекат ће реализовати АД Топлана Приједор.

VIII

Овлашћује се министар финансија да потпише:

  • уговор о подршци зајма између Републике Српске, Града Приједор и EBRD,
  • супсидијарни уговор о гаранцији између БиХ и Републике Српске,
  • уговор о регулисању међусобних права и обавеза између Републике Српске и Града Приједор.

IX

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарство финансија, Град Приједор и АД Топлана.

X

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-493/15                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21. април 2015. године                                                  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                          Недељко Чубриловић