Одлукa o усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Kлековача“

Верзија за штампањеPDF верзија
99/17
18.10.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Уставa Републике Српске, чл. 182.  и 186. ст. 1. и 2. Пословникa Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) и члана 38. став 1, а у вези са чланом 48. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), Народна скупштина Републике Српске на Двадесет другој сједници, одржаној 18. октобра 2017. године  донијела је сљедећу

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „КЛЕКОВАЧА“

I

 

Усваја се Приједлог просторног плана подручја посебне намјене „Клековача“ (у даљем тексту: План).

I

 

План се излаже на стални јавни увид у сљедећим сједиштима јединица локалне самоуправе: Општина Источни Дрвар, Општина Петровац и Општина Босански Петровац.

 

III

Текстуални и графички дио Плана ће бити објављени на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

 

IV

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-1106/17                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. октобар 2017. године                                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                               Недељко Чубриловић