О Д Л У К А О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Верзија за штампањеPDF верзија
88/20
10.09.2020

На основу члана V 2. д) Устава Босне и Херцеговине, члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2. и 181. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), Народна скупштина Републике Српске на Шеснаестој посебној сједници, одржаној 7. септембра 2020. године, двотрећинском већином гласова, донијела је сљедећу

 

 

О Д Л У К У

О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА

 БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 

                                                I

 

          Народна скупштина Републике Српске потврђује Изјаву члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске, по којој је Одлука о одобравању закључивања Меморандума о разумијевању између Централне изборне комисије Босне и Херцеговине и Међународне фондације за изборне системе (IFES) број: 01-50-1-2516-10/20, без консензуса усвојена на 15. редовној сједници Предсједништва БиХ, одржаној 27. августа 2020. године, веома штетна по виталне интересе Републике Српске.

 

 

                                                       II

 

          Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-763/20                                              ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 7. септембар 2020. године                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                  Недељко Чубриловић