О Д Л У К А о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке - Међународне банке за обнову и развој за Пројекат опоравка и подршке фирмама / пословним субјектима

Верзија за штампањеPDF верзија
17/21
17.02.2021

На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике Српске, члана 17. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 114/17) и чл. 177. став 2. и 181. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је сљедећу

 

 

ОДЛУКУ

О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КОД СВЈЕТСКЕ БАНКЕ – МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ПРОЈЕКАТ ОПОРАВКА И ПОДРШКЕ ФИРМАМА / ПОСЛОВНИМ СУБЈЕКТИМА

 

 

I

 

Прихвата се задужење Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) за Пројекат опоравка и подршке фирмама / пословним субјектима (у даљем тексту: Пројекат) у износу 22.400.000 евра, што представља 40% од укупног задужења за БиХ које износи 56.000.000 евра.

 

II

 

Циљ Пројекта је подршка опоравка фирмама / пословним субјекатима погођеним посљедицама пандемије COVID 19 кроз квалитетнији приступ дугорочном финансирању, а у складу са условима предвиђеним Пројектом.

 

III

 

Кредитна средства из тачке I ове одлуке намијењена су за подршку ликвидности фирмама / пословним субјектима и јачање институционалног и програмског оквира за подршку и раст пословних субјеката усмјерених на усвајање нових технологија и дигитализацију.

 

IV

 

1) Кредитна средства из тачке I ове одлуке одобравају се под сљедећим кредитним условима:

  • рок отплате: 15 година,
  • период одгоде плаћања: пет година, урачунат у рок отплате,
  • каматна стопа: референтна стопа + фиксна маржа,
  • приступна такса (Front-end Fee): 0,25% износа кредита (тј. 56.000 евра),
  • комисиона провизија (Commitment Charge): 0,25% годишње на неповучени износ кредита,
  • отплата главнице и камате: полугодишње, 15. фебруар и 15. август,
  • валута плаћања: евро.

2) Показатељи стања дуга (коначни подаци на дан 30. септембар 2020. године):

  • јавни дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу износи 4.662,61 милиона KM (42,80% процијењеног БДП-a зa 2020. годину),
  • укупан дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу износи 5.780,45 милиона KM (53,06% процијењеног БДП-a за 2020. годину).

 

V

 

            Корисник и дужник по кредиту за дио намијењен за подршку ликвидности фирмама/пословним субјектима је Инвестиционо-развојна банка Републике Српске, а корисник и дужник по кредиту за дио намијењен за јачање институционалног и програмског оквира за подршку и раст пословних субјеката усмјерених на усвајање нових технологија и дигитализацију је Република Српска.

 

VI

 

Пројекат ће у Републици Српској реализовати Инвестиционо-развојна банка Републике Српске и Министарство привреде и предузетништва.

 

VII

 

Овлашћује се министар финансија да потпише:

‒ Пројектни споразум између Међународне банке за обнову и развој и Републике Српске,

‒ Супсидијарни споразум између Босне и Херцеговине и Републике Српске и

‒ Споразум о имплементацији Пројекта између Републике Српске и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске.

 

VIII

 

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство финансија, Министарство привреде и предузетништва и Инвестиционо-развојна банка Републике Српске.

 

IX

 

Планирани датум затварања Пројекта је 31. децембар 2024. године.

 

X

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-156/21                                                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. фебруар 2021. године                                                                                                               НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                      Недељко Чубриловић