Odluka

Верзија за штампањеPDF верзија
78/19
18.09.2019

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 25. и 28. став 1., чл. 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Шестој посебној сједници одржаној 18. септембра 2019. године, доноси сљедећу

 

О Д Л У К У

 

 

I

 

            Разрјешава се Сенад Братић са функције потпредсједника Народне скупштине Републике Српске.

 

 

II

 

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

                                                                                ПО ОВЛАШЋЕЊУ

                                                            ПРЕДСЈЕДНИКА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                    Жељка Стојичић

 

Број: 02/1-021-881/19                                                                  

Датум: 18. септембар 2019. године