Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru članova Vlade Republike Srpske

Верзија за штампањеPDF верзија
117/18
18.12.2018

На основу члана 70. став 1. тачка 2., члана 109. Устава Републике Српске, члана 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Другој посебној сједници одржаној 18. децембра 2018. године, донијела  је сљедећу

 

О Д Л У К У

о пријевременом ступању на снагу Одлуке о избору

чланова Владе Републике Српске

 

Члан 1.

 

 У поступку доношења Одлуке о избору чланова Владе Републике Српске, утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози  да наведена Одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

 

 

Члан 2.

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1230/18                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. децембар 2018. године                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                    Недељко Чубриловић