Економска политика за 2009

Верзија за штампањеPDF верзија
126/08
22.12.2008

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 183. и 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске – пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Економске политике Републике Српске за 2009. годину, Народна скупштина Републике Српске, на Шеснаестој посебној сједници одржаној 22. децембра 2008. године, донијела је сљедећу

ОДЛУКУ

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Економску политику Републике Српске за 2009. годину.

II

Саставни дио ове одлуке је Економска политика Републике Српске за 2009. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01-2076/08

Датум: 22. децембар 2008. године

Број службеног гласника: 126/08