Одлука о усвајању Ребаланса буџета Републике Српске за 2012. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
82/12
05.09.2012

На основу члана 70.став 1.тачка 3.Устава Републике Српске, члана 182.и 186.став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске("Службени гласник Републике Српске", број31/11) а након разматрања Приједлога ребаланса буџета Републике Српске за 2012. годину, НароднаскупштинаРепубликеСрпске, на Десетој посебној сједници одржаној 05. септембра 2012. године,  донијела је сљедећу

О Д Л У К У

о усвајању Ребаланса буџета Републике Српске за 2012. годину

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Ребаланс буџета Републике Српске за 2012. годину.

II

          Саставни дио ове одлуке је Ребаланс буџета Републике Српске за 2012. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01-1278/12                                       

Датум:5. септембар 2012. године

 

Број службеног гласника: 82/ 12