Оријентациони програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2008. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
43/08
22.04.2008

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 182. став 1. и 3. и 183. и 187. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске -пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Приједлога Орјентационог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2008. годину, Народна скупштина Републике Српске на Деветнаестој сједници, одржаној 22. априла 2008. године, донијела је сљедећу

ОДЛУКУ

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Орјентациони програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2008. годину.

II

Саставни дио ове одлуке је Оријентациони програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2008. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01-729 /08

Датум: 22.април 2008. године

Број службеног гласника: 43/08