Програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2011. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
32/11
23.03.2011

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 182. став 1. и 3. и 183. и 187. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Приједлога програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2011. годину, Народна скупштина Републике Српске на Петој сједници, одржаној 23. марта 2011. године, донијела је сљедећу

Одлуку

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2011. годину.

II

Саставни дио ове одлуке је Програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2011. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01- 419/11

Датум: 23. март 2011. године

Број службеног гласника: 32/11