Програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2012. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
9/ 12
23.02.2012

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 181. и 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), а након разматрања Приједлога програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2012. годину, Народна скупштина Републике Српске на Петнаестој сједници, одржаној 23. фебруара 2012. године, донијела је сљедећу

О Д Л У К У

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2012. годину.

II

Саставни дио ове одлуке је Програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2012. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

Број: 01-206/12

Датум: 23. фебруар 2012.  године

Број службеног гласника: 9/ 12