Програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2018. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
29/18
17.04.2018

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 181, 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет четвртој сједници, одржаној 29. марта 2018. године,  донијела је сљедећу

О Д Л У К У

о усвајању Програма рада Народне скупштине

Републике Српске за 2018. годину

 

Народна скупштина Републике Српске усваја Програм рада Народне скупштине  Републике Српске за 2018. годину.

Саставни дио ове одлуке је Програм рада Народне скупштине  Републике Српске за 2018. годину.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

 

Број: 02/1-021-  298/18                                                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 29. март  2018. године                                                                                                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                Недељко Чубриловић