Ребаланс буџета Републике Српске за 2015. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
103/ 15
04.12.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Дванаестој посебној сједници одржаној 4. децембра 2015. године,  донијела је сљедећу

 

О Д Л У К У

о усвајању Ребаланса буџета

Републике Српске за 2015. годину

 

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Ребаланс буџета Републике Српске за 2015. годину.

II

Саставни дио ове одлуке је Ребаланс буџета Републике Српске за 2015. годину.

 

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 02/1-021-1518/15                                                                                                                        По овлаштењу

Датум: 4. децембар 2015. године                                                                                              Предсједника Народне скупштине

                                                                                                                                                           Ненад Стевандић