Резолуција о противљењу активностима изградње одлагалишта отпада ниске и средње радиоактивности у општини Двор, Република Хрватска

Верзија за штампањеPDF верзија
110/15
23.12.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 182. и 184. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске на Петнаестој посебној сједници, одржаној 23. децембра 2015. године, донијела је сљедећу

Р Е З О Л У Ц И Ј У

О ПРОТИВЉЕЊУ АКТИВНОСТИМА ИЗГРАДЊЕ ОДЛАГАЛИШТА ОТПАДА НИСКЕ И СРЕДЊЕ РАДИОАКТИВНОСТИ У ОПШТИНИ ДВОР, РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

 1. Народна скупштина Републике Српске је упозната да је Хрватски сабор, на сједници одржаној 17. октобра 2014. године, донио Стратегију збрињавања радиоактивног отпада, искориштених извора и истрошеног нуклеарног горива  („Народне новине“, број 125/14), којом је одређено да ће се, у складу са важећим прописима Републике Хрватске, донијети Национални програм, којим ће бити дефинисано збрињавање радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива, те да ће се одредити и тачна локација за изградњу објекта за одлагање и складиштење радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива.
 2. Народна скупштина Републике Српске са забринутошћу констатује да је локација Трговска гора, Општина Двор, предвиђена од Републике Хрватске за активности одлагања радиоактивног отпада, удаљена мање од 3 km од границе Хрватске са Босном и Херцеговином, односно од Општине Нови Град, те с обзиром на  чињенице које произлазе из доступне документације и постојеће литературе,  указује на сљедеће:
 • да се локација предвиђена за ове активности налази на средишњем дијелу масива Трговске горе, а то подручје је испресијецано водотоковима чије су подземне воде врло осјетљиве јер се лако и брзо могу загадити, те да водотокови представљају централно сливно подручје према ријеци Уни и општинама Нови Град, Крупа на Уни, Козарска Дубица и Костајница у Републици Српској, Босанска Крупа у Федерацији Босне и Херцеговине и Хрватска Костајница у Републици Хрватској. Друго сливно подручје одводи воде са ове локације према ријеци Купи, те општинама Босанска Крупа, Бужим, Велика Кладуша и сусједним хрватским општинама. Поток Жировац који протиче подручјем предвиђеним за одлагалиште радиоактивног и опасног отпада директно се улијева у ријеку Уну, чија се вода користи за пиће, наводњавање земљишта, купање и друге туристичке садржаје, а била би угрожена радиактивним и другим честицама опасним по живот и здравље људи;
 • да је подручје Трговске горе грађено од кречњака доломита са стрмим нагибима и унутрашњим пукотинама па су стијене водопропусне, што додатно указује да ова локација није прихватљива за одлагање радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива;
 • да се подручје Трговске горе налази у  6. и 7. трусној зони са јаким вертикалним и хоризонаталним расједима, што указује на лоше сеизмолошке карактеристике овог подручја;
 • да је за збрињавање радиоактивног отпада планирано коришћење инфраструктурног  војног објекта, и то на локацији Черкезовац;
 •  да је наведена локација за одлагање радиоактивног отпада одабрана на основу чињеница да постоји мањи број становника у Општини Двор, усљед миграције становништва у претходним ратним дешавањима;
 • да ефекти по здравље од изложености зрачењу могу бити детерминистички – који се јављају убрзо након излагања или стохастички – који се очитују неко вријеме, а најчешће много година након излагања. Детерминистички ефекти који узрокују акутне здравствене ефекте узроковане изложености високим нивоима радијације за посљедицу имају одумирање великог броја ћелија или губитак њихове способности да се регенеришу. Екстремне дозе зрачења цијелог тијела у кратком периоду могу изазвати бројна оштећења унутрашњих органа и ткива тијела које имају виталне функције, што би за посљедицу имало престанак функционисања и смрт, која може услиједити за неколико дана или седмица. Стохастички ефекти доводе до модификовања ћелије које се могу, након дужег процеса, развити у ћелије карцинома. Ови ефекти се обично појављују много година након изложености. Вјероватноћа настанка карциноматозне промјене или генетска предиспозиција након излагања радијацији  претпоставља се да су пропорционалног нивоа изложености и могу се пренијети на потомке тог лица.
 1. Народна скупштина Републике Српске указује да до сада није забиљежен ниједан случај изградње одлагалишта радиоактивног отпада на граници са другом државом која нема изграђене нуклеарне објекте, те изражава забринутост што нису вршена теренска испитивања, већ је потенцијална локација одабрана само на основу постојећих литерарних података.
 2. Имајући у виду чињенице наведене у т. 1. до 3. ове резолуције, Народна скупштина Републике Српске изражава противљење изградњи одлагалишта радиоактивног отпада на локацији Трговске горе и тражи од надлежних органа у Републици Хрватској предузимање активности ради обустављања од примјене усвојеног Просторног плана Општине Двор, Република Хрватска и Стратегије збрињавања радиоактивног отпада, искориштених извора и истрошеног нуклеарног горива, у дијелу који се односи на локацију Трговска гора на којој је предвиђена изградња одлагалишта отпада ниске и средње радиоактивности.
 3. Народна скупштина Републике Српске позива Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине да предузме све активности на доношењу посебне резолуције на нивоу Босне и Херцеговине, којом ће се утврдити политика, као и смјернице за њено спровођење, ради обустављања активности изградње одлагалишта отпада ниске и средње радиоактивности у Општини Двор, Република Хрватска.
 4. Народна скупштина Републике Српске позива надлежне органе у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине, као и Предсједништво Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине и Државну регулаторну агенцију за радијацијску и нуклеарну сигурност, да предузму све активности у оквирима својих надлежности, у циљу заштите интереса Републике Српске и Босне и Херцеговине, као и заштите безбједности и здравља  својих грађана.

Број: 02/1-021-1672/15                                                                      По овлаштењу

Датум: 23. децембар 2015. године                                     Предсједника Народне скупштине

                                                                                                      др  Ненад Стевандић