Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум: 
04.07.2019

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 204. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Петој редовној сједници одржаној 4. јула 2019.  године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

у вези  са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске

 

  1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске, упути на стручну расправу;
  2. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net;
  3. Стручна расправа ће се спровести  у року од 30 дана;  
  4. За организовање и спровођење стручне расправе задужује се Одбор за финансије и буџет Народне скупштине Републике Српске, који се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима стручне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;
  5. Овај  закључак  ступа  на  снагу  даном доношења, а објавиће се у "Службеном  гласнику  Републике  Српске'' и на web-страници Народне скупштине Републике Српск

 

Број: 02/1-021- 688/19                                              ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 4. јул  2019. године                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                             Недељко Чубриловић