Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум: 
06.12.2019

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 204. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Осмој редовној сједници одржаној 6. децембра 2019.  године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

у вези  са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, упути на стручну расправу;
  2. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net;
  3. Стручна расправа ће се спровести  у року од 60 дана;  
  4. За организовање и спровођење стручне расправе задужује се Одбор за финансије у буџет Народне скупштине Републике Српске који се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима стручне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;
  5. Овај  закључак  ступа  на  снагу  даном доношења, а објавиће се у "Службеном  гласнику  Републике  Српске'' и на web-страници Народне скупштине Републике Српске.

 

 

Број: 02/1-021-1232/19                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 6. децембар  2019. године                                                                                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                                                                               Недељко Чубриловић