Закону о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
52/14
15.06.2014

Члан 1.

У Закону о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12) у члану 8. у тачки г) подт. 1. и 4. бришу се, а подт. 2. и 3. постају подт. 1. и 2.

У тачки ђ) подтачка 1) мијења се и гласи:

„1) концесионе накнаде за уступљено право за концесије које додјељује Влада Републике Српске,“.

Члан 2.

У члану 9. послије тачке б) додаје се нова тачка в) која гласи:

„в) изузетно од расподјеле из тачке б) овог члана, порез на приходе од самосталне дјелатности и порез на лична примања дијели се између буџета Републике и буџета подручја од посебне бриге Републике, која су као таква одређена законом којим се уређује Фонд солидарности за обнову Републике Српске, у сразмјери 50 : 50,“.

Т. в) до е) постају т. г) до ж).

Досадашња тачка д) која постаје тачка ђ) мијења се и гласи:

„ђ) концесионе накнаде за кориштење, за концесије које додјељује Влада Републике Српске, дијеле се између буџета Републике и буџета општина и градова на чијој територији се обавља концесиона дјелатност у сразмјери:

1) 30 : 70 за развијене јединице локалне самоуправе,

2) 30 : 70 за средње развијене јединице локалне самоуправе,

3) 20 : 80 за неразвијене јединице локалне самоуправе,

4) 10 : 90 за изразито неразвијене јединице локалне самоуправе,“.

Послије досадашње тачке е) која постаје тачка ж) додају се нове т. з) и и) које гласе:

„з) приходи од пореза на употребу, држање и ношење добара:

1) порез на употребу моторних возила који се дијели између буџета Републике и Фонда солидарности за обнову Републике Српске у сразмјери 70 : 30,

2) пореза на регистровано оружје који се дијели између буџета Републике и Фонда солидарности за обнову Републике Српске у сразмјери 75 : 25 и

и) приходи од накнада за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије који се дијеле између буџета општина и градова и Фонда солидарности за обнову Републике Српске у сразмјери 50 : 50.“.

Члан 3.

У члану 11. послије тачке ж) додају се нове т. з) и и) које гласе:

„з) концесионе накнаде за уступљено право за концесије које додјељују јединице локалне самоуправе;

и) концесионе накнаде за кориштење за концесије које додјељују јединице локалне самоуправе;“.

Досадашња тачка з) постаје тачка ј).

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.