Закон измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској

Верзија за штампањеPDF верзија
63/14
02.07.2014

Члан 1.

У Закону о заштити потрошача у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 6/12) у члану 2. у тачки л) послије ријечи: „декларација“ додају се ријечи: „или обавјештење о производу (у даљем тексту: декларација)“ .

У тачки ц) послије ријечи: „потрошача“ брише се ријеч: „и“ и додаје се запета.

У тачки ч) тачка се замјењује запетом.

Послије тачке ч) додају се нове т. џ) и ш) које гласе:

„џ) распродаја у смислу овог закона је продаја робе по сниженој цијени у случају престанка пословања трговца, престанка пословања у пословном објекту или престанкa продаје одређеног производа из предмета пословања трговца, а снижење је продаја робе по сниженој цијени након протека сезоне или продаја производа са грешком, као и пригодна сајамска продаја у оквиру сајамске приредбе, као и стална продаја по сниженим цијенама у специјализованим продајним објектима, без обзира на разлог снижења цијена и

ш) акцијска продаја је продаја одређене количине производа једног произвођача, у одређено вријеме и на одређеном мјесту, и то по цијени која је нижа од цијене тог производа остварене у редовној продаји.“

Члан 2.

У члану 13. послије става 6. додаје се нови став 7. који гласи:

„(7) Трговац је дужан омогућити потрошачу подношење рекламације у продајном простору или путем поште или путем електронских средстава комуникације на начин прописан овим законом или посебним прописима.“

Члан 3.

У члану 14. у ставу 1. послије ријечи: „распродају“ додају се ријечи: „или снижење цијена“.

Став 2. мијења се и гласи:

„(2) Поред означавања разлога распродаје или снижења на продајном мјесту, производ на распродаји или снижењу треба да буде јасно и видљиво означен цијеном прије и цијеном након распродаје или снижења.“

Послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„(4) Производ на акцијској продаји мора бити јасно, видљиво и читко означен ријечима ‘акција’ или ‘акцијска продаја’.“

Члан 4.

У члану 18. у ставу 9. послије ријечи: „прописима“ тачка се замјењује запетом и додају се ријечи: „а издавање рачуна не може додатно зарачунавати“.

У ставу 12. послије ријечи: „цијене“ додају се ријечи: „и услова продаје“.

Члан 5.

У члану 24. став 3. мијења се и гласи:

„(3) Омот, као што је: кесица, врећица, торба, посебан папир или слично, који служи за ношење купљених производа који има у цијелости или дјелимично логотип, знак, слоган и/или назив произвођача и/или трговца или упућује на њега, сматра се рекламним средством које трговац не смије посебно зарачунати купцу.“

Члан 6.

У члану 26. у ставу 1. у тачки б) ријеч: „или“ брише се и додаје се запета.

У тачки в) послије ријечи: „недостатком“ додаје се ријеч: „или“, а тачка се брише.

Послије тачке в) додаје се нова тачка г) која гласи:

„г) снизи цијену производа.“

У ставу 2. послије ријечи: „овог“ додаје се ријеч: „члана“.

Члан 7.

У члану 30. у ставу 1. ријечи: „тачка в)“ замјењују се ријечима: „тачка а)“.

Члан 8.

У члану 31. у ставу 1. послије ријечи: „дораду“ додаје се запета и ријечи: „не поправи“.

Члан 9.

У члану 47. послије става 4. додају се нови ст. 5. и 6. који гласе:

„(5) Трговац из става 1. овог члана мора потрошачу омогућити право на раскид уговора.

(6) Потраживање на основу накнада за услуге из става 1. овог члана застаријева истеком рока од годину дана од дана настанка обавезе.“

Члан 10.

 У члану 84. став 1. мијења се и гласи:

„(1) Туристичка агенција која обавља послове организатора путовања (у даљем тексту: организатор путовања) обавезна је да са сваким потрошачем закључи уговор о туристичком пакет-аранжману, уколико овим законом или законом који уређује област туризма није другачије прописано.“

Став 2. мијења се и гласи:

„(2) Уговором о туристичком пакет-аранжману организатор путовања се обавезује да ће пружити потрошачу најмање двије услуге којe је утврдио организатор путовања,  самостално или по захтјеву потрошача, и то услуге превоза и смјештаја, као и друге туристичке услуге које нису споредне услуге превоза и/или смјештаја, а чине значајан дио укупне цијене, с тим да је потрошач дужан да плати организатору путовања јединствену цијену.“

Став 3. мијења се и гласи:

„(3) Уговором из става 1. овог члана организатор путовања и субагент (у даљем тексту: агенција) се обавезују да ће потрошачу пружити и услугу вишедневног боравка који укључује само услугу смјештаја у одређеним терминима или одређеном трајању без обзира на издвојени обрачун или наплату појединачних услуга.“

Послије става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

„(5) Субагент закључује уговор из става 1. овог члана уколико је то прописано у посредничком уговору у туризму.“

Досадашњи став 5. постаје став 6.

Члан 11.

У члану 105. у ст. 2. и 3. ријечи: „траје до“ замјењују се ријечима: „траје дуже од“.

Члан 12.

Послије члана 141. додаје се нови члан 141а. који гласи:

„Члан 141а.

Надлежни инспектор ће донијети рјешење којим ће наложити забрану продаје рекламног средства трговца, односно омота, као што је: кесица, врећица, торба, посебан папир или слично, који служи за ношење купљених производа који има, у цијелости или дјелимично, логотип, знак, слоган и/или назив произвођача и/или трговца или упућује на њега.“

Члан 13.

У члану 142. у ставу 1. ријечи: „139, 140. и 141.“ замјењују се ријечима: „139, 140, 141. и 141а.“.

Члан 14.

У члану 144. у ставу 1. тачка ђ) мијења се и гласи:

„ђ) не означи разлоге распродаје или снижења на продајном мјесту, производ на распродаји или снижењу није јасно и видљиво означен цијеном прије и цијеном у току распродаје или снижења, односно ако производ на акцијској продаји није јасно, видљиво и читко означен ријечима ‘акција’ или ‘акцијска продаја’ (члан 14. ст. 2. и 4),“.

Члан 15.

Послије члана 147. додаје се нови члан 147а. који гласи:

„Члан 147а.

(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће се за прекршај трговац као правно лице ако:

а) у продајном простору или путем поште или путем електронских средстава комуникације не омогући подношење рекламација на начин прописан овим законом или посебним прописима (члан 13. став 7) и

б) зарачунава издавање рачуна (члан 18. став 9).

(2) Новчаном казном од 500 КМ до 2.500 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу.

(3) Новчаном казном од 500 КМ до 2.500 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана трговац организован као предузетник.“

Члан 16.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.