Закон о измјенама и допунама закона о матичним књигама

Верзија за штампањеPDF верзија
43/13
25.04.2013

Члан 1.

У Закону о матичним књигама („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09) у члану 12. у ставу 1. у тачки б) ријечи: „презиме прије закључења брака“ замјењују се ријечима: „рођено презиме, дан, мјесец, година и мјесто рођења“.

Члан 2.

У члану 21. у ставу 2. послије ријечи: „родитеља“ додаје се запета и ријечи: „као и лица рођена у Федерацији БиХ која држављанство стичу прирођењем или путем међународног споразума“.

Члан 3.

У члану 35. послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„(4) Податке из става 3. овог члана матичар је дужан потврдити.“

Члан 4.

У члану 36. у ставу 2. запета и ријечи: „за претходну годину најкасније до 15. фебруара текуће године“ бришу се.

Члан 5.

У члану 39. послије става 2. додаје се нови став 2а. који гласи:

„(2а) Изводи из матичних књига из ст. 1. и 2. овог члана могу се доставити електронским путем, у форми извјештаја, по прописаној процедури.“

Члан 6.

У члану 48. послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„(4) Ако се чињенице закључења брака или смрти лица са пребивалиштем у Републици Српској настале у иностранству не могу уписати у матичне књиге према ставу 1. т. б) и в) и ст. 2. и 3. овог члана, упис се врши у матичну књигу вјенчаних, односно умрлих у мјесту пребивалишта, уз услов да није уписано у одговарајућу матичну књигу у Федерацији Босне и Херцеговине.“

Члан 7.

У члану 50. у ставу 1. ријечи: „број 32/01“ замјењују се ријечима: „бр. 49/06 и 76/11“.

Члан 8.

У члану 55. став 3. мијења се и гласи:

„(3) Ако се извод из матичне књиге и увјерење издају на основу података из Централне базе другог примјерка матичних књига, матичар једног матичног подручја одређене општине/града може издавати извод/увјерење из матичне књиге која се води за друга матична подручја те или осталих општина/градова.“

Став 4. мијења се и гласи:

„(4) Ако лице из члана 54. став 1. поднесе захтјев за издавање извода/увјерења из матичне књиге у смислу става 3. овог члана, матичар из чије евиденције се тражи издавање извода/увјерења дужан је потврдити податке, а извод штампа и издаје матичар у мјесту подношења захтјева.“

Члан 9.

У члану 64. у ставу 1. ријечи: „у року од три године од дана ступања на снагу овог закона“ замјењују се ријечима: „до 30. јуна 2014. године и потврдити податке“.

Члан 10.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 01- 699 /13                                                                                   

Датум: 25. април 2013.  године                                                                  

 

Број службеног гласника: 43/ 13