Закон о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
50/10
13.05.2010

Члан 1.

У члану 1. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 111/08) на крају става брише се тачка и додају се ријечи: „и рад станица за технички прегледе возила“.

Члан 2.

У члану 6. у ставу 2. послије ријечи: „дјелатности“, додаје се ријеч: „јавног“.

У ставу 3. у тачки а) послије ријечи: „сједишта,“ додаје се ријеч: „односно“, а тачка в) брише се.

Члан 3.

У члану 7. у ставу 1. послије ријечи: „испуњава“, додају се ријечи: „техничко-експлоатационе“.

Члан 4.

У члану 8. став 1. мијења се и гласи:

„(1) Моторним возилом намијењеним за јавни превоз и превоз за властите потребе може управљати лице које је у радном односу код власника, односно корисника возила и које испуњава услове утврђене прописима о безбједности саобраћаја на путевима.“

У ставу 4. ријечи: „мања од“ замјењује се са ријечју: „до“.

Члан 5.

У члану 10. у ставу 2. ријечи: „мања од“ замјењује се ријечју: „до“.

Члан 6.

У члану 17. послије става 1. додају се нови ст. 2 и 3. који гласе:

„(2) Саставни дио реда вожње је и кооперантски уговор, ако се ред вожње одржава у кооперацији.

(3) Уговор о кооперацији из става 2. овог члана мора да садржи тачно дефинисан распоред режима одржавања реда вожње између коопераната.“

Досадашњи став 2. постаје став 4.

Члан 7.

У члану 30. у ставу 1. ријеч: „се“ замјењује се ријечима: „надлежни орган за регистрацију редова вожње“.

У истом члану и ставу додаје се нова тачка д) која гласи:

„д) престане да испуњава услове из члана 9. ставa 1. тачкe а) и тачкe б) подтачкe 1) Закона, као и услове из става 2. т. а) и б) истог члана“.

Члан 8.

У члану 31. у ставу 1. на крају става тачка се замјењује запетом и додају се ријечи: „као и кооперанта са реда вожње ако не одржава ред вожње или поједине поласке из реда вожње“.

Члан 9.

У члану 37. у ставу 1. послије ријечи: „свим“, додају се ријечи: „корисницима услуга превоза и“.

Члан 10.

У члану 43. у ставу 2. послије ријечи: „физичко лице“, додају се ријечи: „које има регистровану дјелатност“.

Члан 11.

У члану 49. став 2. мијења се и гласи:

„(2) Такси превозник може примити на превоз и више лица, уз њихову сагласност.“

Члан 12.

У члану 51. у ставу 2. ријечи: „празном вожњом“ замјењују се ријечима: „вожњом истих путника“, а послије ријечи: „издата“ додаје се ријеч: „повратна“.

Члан 13.

У члану 56. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„(3) Моторним возилом намијењеним за превоз за властите потребе, осим власника, односно корисника возила, може управљати и лице које је запослено код власника, односно корисника возила, као и члан породице носиоца пољопривредног газдинства.“

Члан 14.

У члану 60. у ставу 1. у тачки а) у подтачки 3) послије ријечи: „прегледа“, додају се ријечи: „возила и техничког прегледа возила за лиценцу“.

У тачки б) подтачка 3) мијења се и гласи:

„3) вршење техничког прегледа возила станицама за технички преглед возила, на период од 15 до 45 дана, ако се преглед врши супротно овом закону и прописима о безбједности саобраћаја на путевима и ако се не изврши рјешење инспектора из става 1. тачка а) подтачка 3) овог члана, а у поновљеном случају на период од 45 до 90 дана“.

У тачки б) подт. 6) и 7) бришу се.

У тачки в) у подтачки 3) послије ријечи: „управног“, додају се ријечи: „или судског“.

У истом члану, у ставу 2. послије ријечи: „саобраћајне дозволе“, додају се ријечи: „или потврде о регистрацији, код такси возила и такси ознаке“.

Послије става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који гласе:

„(4) Жалба на рјешење инспектора изјављује се Министарству саобраћаја и веза.

(5) Жалба на рјешење инспектора из става 1. т. б) и в) не одлаже извршење рјешења.“

Досадашњи став 4. постаје став 6.

Члан 15.

У члану 63. у ставу 1. у тачки д) ријечи: „став 5“ замјењују се ријечима: „став 6“, а ријечи: „члан 56“ замјењују се са ријечима: „члан 55“.

У истом ставу, у тачки и) брише се запета на крају става и додају ријечи: „и ако није уговором регулисао међусобна права и обавезе са аутобуским станицама и терминалима (члан 39. став 3)“.

Члан 16.

У члану 70. у ставу 3. ријечи: „18 мјесеци“ замјењују се са ријечима: „пет година“.

Члан 17.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.