Закон о измјенама и допунама Закона о противградној заштити

Верзија за штампањеPDF верзија
110/08
05.11.2008

Члан 1.

У Закону о противградној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 39/03), у члану 2. послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Сви оперативни и истраживачки програми модификације времена који се изводе на територији Републике Српске морају бити одобрени и под контролом Владе Републике Српске.“

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 2.

Члан 4. мијења се и гласи:

„Послове противградне заштите обавља Јавно предузеће „Противградна превентива Републике Српске“ (у даљем тексту: Предузеће) које ће се организовати као друштво капитала – једночлано акционарско друштво у складу са Законом о јавним предузећима и законом о предузећима, односно привредним друштвима.

Одлуку о промјени облика организовања Основног јавног државног предузећа „Противградна заштита Републике Српске“ Градишка у друштво капитала – једночлано акционарско друштво, донијеће Влада Републике Српске у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона.“

Члан 3.

Послије члана 4. додаје се члан 4а. који гласи:

„Члан 4а.

Имовина предузећа у власништву је Републике Српске.

До уписа у судски регистар предузеће „Противградна заштита Републике Српске“ наставља пословање у досадашњем организационом облику.“

Члан 4.

Члан 5. мијења се и гласи:

„Методологију сузбијања града спроводи организовани систем који непосредно оснива, изграђује, опрема, управља и руководи Предузеће из члана 4. овог закона, а систем сачињавају:

1. главни оперативни центар,

2. регионални противградни центри,

3. информационо-телекомуникациона мрежа и

4. мрежа противградних станица.

Главни оперативни центар руководи, координира рад и обезбјеђује услове за рад осталих дијелова система.

Регионални противградни центри руководе и одговорни су за сузбијање града на повјереној територији.

Информационо-телекомуникациона мрежа обезбјеђује пренос свих информација, јединственост и синхронизацију функционисања система на цијелој територији.

Мрежа противградних станица обезбјеђује сигурно и правилно лансирање противградних ракета, прикупљање информација о метеоролошким појавама, других информација битних за оцјену ефикасности рада и информација о техничкој исправности.“

Члан 5.

У члану 9. у тачки 2. ријечи: „до краја фебруара“ замјењују се ријечима: „најкасније до 10. априла.“

Члан 6.

Члан 13. мијења се и гласи:

„Систем противградне заштите финансирају:

1. Република у складу са чл. 13, 21. и 25. Закона о пољопривреди („Службени гласник Републике Српске“, бр. 70/06, 20/07 и 86/07),

2. јединице локалне самоуправе у складу са чланом 22. Закона о пољопривреди, након почетка рада противградних станица на њиховом терену,

3. правна лица која су власници, корисници или уживаоци обрадивих земљишних површина,

4. правна лица чија је дјелатност осигурање и реосигурање имовине и лица и

5. физичка лица која су власници, корисници или уживаоци обрадивих земљишних површина.“

Члан 7.

Члан 14. мијења се и гласи:

„Висину накнаде за финансирање система противградне заштите за правна и физичка лица из члана 13. овог закона утврђује Влада Републике Српске.“

Члан 8.

У члану 15. послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Приходи из члана 6. ст. 3, 4. и 5. овог закона представљају јавни приход и користиће се намјенски за противградну превентиву, а остатак прикупљених прихода користиће се за изградњу и проширење система противградне заштите.“

Члан 9.

Послије члана 18. додаје се нови члан 18а. који гласи:

„Члан 18а.

(1) Новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 12.000 КМ, казниће се за прекршај Предузеће, ако нефункционише организовани систем или поједини дијелови система из члана 5. овог закона, приликом сузбијања града.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 200 КМ до 1.200 КМ и одговорно лице у Предузећу.“

Члан 10.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Срнске“.

 

Број: 01-1758 /08

Датум: 05. новембар 2008. године