Закон о измјенама и допуни Закона о водама

Верзија за штампањеPDF верзија
92/09
24.09.2009

Члан 1.

У Закону о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 50/06), у члану 129. став 3. мијења се и гласи:

„(3) Уколико се у поступку доношења водоправног акта, а посебно водних смјерница, утврди постојање разлога из којих произлази да ће објекат, инсталација или предложена активност која се налази или одвија на територији Републике Српске имати негативне утицаје на водне ресурсе на територији Федерације БиХ, надлежни орган Републике, прије доношења водоправног акта, прибавиће мишљење надлежног органа Федерације БиХ.“

Члан 2.

(1) Назив члана 193. мијења се и гласи: „Камате на неблаговремене уплате и принудна наплата“.

(2) У члану 193. додаје се нови став 2. који гласи:

„(2) За провођење поступка принудне наплате водних накнада надлежна је Пореска управа.“

Члан 3.

(1) У члану 210. у ставу 1. број: „7.000“ замјењује се бројем: „10.000“, а број: „17.000“ замјењује се бројем: „30.000“.

(2) У ставу 2. број: „500“ замјењује се бројем: „2.000“, а број: „1.500“ замјењује се бројем: „6.000“.

(3) У ставу 3. број: „2.000“ замјењује се бројем: „6.000“, а број: „10.000“ замјењује се бројем: „18.000“.

Члан 4.

(1) У члану 211. у ставу 1. број: „2.000“ замјењује се бројем: „6.000“, а број: „7.000“ замјењује се бројем: „18.000“.

(2) У ставу 2. број: „200“ замјењује се бројем: „1.500“, а број: „1.000“ замјењује се бројем: „4.500“.

(3) У ставу 3. број: „750“ замјењује се бројем: „4.000“, а број: „2.000“ замјењује се бројем: „12.000“.

Члан 5.

(1) У члану 212. у ставу 1. број: „200“ замјењује се бројем: „3.000“, а број: „2.000“ замјењује се бројем: „9.000“.

(2) У ставу 2. број: „20“ замјењује се бројем: „1.000“, а број: „200“ замјењује се бројем: „3.000“.

(3) У ставу 3. број: „150“ замјењује се бројем: „2.000“, а број: „750“ замјењује се бројем: „6.000“.

Члан 6.

У члану 213. број: „100“ замјењује се бројем: „500“, а број: „700“ замјењује се бројем: „1.500“.

Члан 7.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 01-1360/09

Датум: 24. септембар 2009. године

{}

Број службеног гласника: 92/09