Закон о измјени и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
40/12
18.04.2012

Члан 1.

У Закону о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11 и 9/12), у члану 31. ст. 1, 2. и 3. мијењају се и гласе:

„(1) Борачки додатак је мјесечно новчано примање – мјесечни борачки додатак, односно годишње новчано примање – годишњи борачки додатак, које борци из члана 2. ст. 1. и 2. овог закона могу да остваре на основу ангажовања у рату у зони борбених дејстава.

(2) Право на мјесечни борачки додатак борци могу да остваре с обзиром на старосну доб и категорију борца.

(3) Право на годишњи борачки додатак борци могу да остваре с обзиром на категорију борца, уколико не могу бити корисници мјесечног борачког додатка.“

Члан 2.

У члану 32. у ставу 2. послије ријечи: „запошљавања“ додајe се запета и ријечи: „према расположивим средствима“.

Члан 3.

Послије члана 131. додаје се нови члан 131а. који гласи:

„Члан 131а.

Влада ће ускладити уредбу из члана 31. став 4. Закона у року од осам дана од дана ступања на снагу овог закона.“

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 01-578/12

Датум: 18. април 2012. године

Број службеног гласника: 40/ 12