Закон о Фонду солидарности за обнову Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
52/14
15.06.2014

Члан 1.

Овим законом уређује се оснивање, статус, дјелатност, организација Фонда солидарности за обнову Републике Српске (у даљем тексту: Фонд), извори средстава,  успостављање Јединственог регистра штета, начин санaције штете, као и вријеме важења овог закона.

Члан 2.

Циљ овог закона је обнова Републике Српске (у даљем тексту: Република) након поплава у Републици у мају 2014. године.

Члан 3.

(1) Обнова Републике подразумијева санацију штете изазване поплавама у мају 2014. године.

(2) Штетом, у смислу овог закона, сматра се директна материјална штета на стамбеним објектима, привредним објектима, енергетским објектима, пољопривредним објектима, опреми, механизацији, усјевима и засадима,  сточном фонду, саобраћајној инфраструктури, објектима водоснабдијевања и канализације, објектима водозаштите и хидромелиорационим објектима и објектима јавних институција изазвана поплавама у Републици у мају 2014. године.

(3) Овим законом успоставља се Јединствени регистар штета, који подразумијева преглед појединачних штета на стамбеним објектима, привредним објектима, енергетским објектима, пољопривредним објектима, опреми, механизацији, усјевима и засадима, сточном фонду, саобраћајној инфраструктури, објектима водоснабдијевања и канализације, објектима водозаштите и хидромелиорационим објектима и објектима јавних институција, као и преглед одобрених средстава, који успоставља и води Фонд.

(4) Начин успостављања и вођења Јединственог регистра штета прописује Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) на приједлог Управног одбора Фонда.

Члан 4.

(1) Подручја града Добоја и општине Шамац, у смислу санације штете у складу са овим законом, сматрају се подручјима од посебне бриге Републике.

(2) Посебне услове, начин и облик санације штете у подручјима из става 1. овог члана прописује Влада на приједлог Управног одбора Фонда.

Члан 5.

(1) Овим законом оснива се Фонд, чији је оснивач Република.

(2) Права и одговорности оснивача из става 1. овог члана врши Влада.

(3) Фонд има својство правног лица са јавним овлашћењима.

(4) Фонд има рачун отворен код пословне банке.

(5) Сједиште Фонда је у Бањој Луци.

(6) Рад Фонда је јаван.

Члан 6.

(1) Орган Фонда је управни одбор који именује Влада.

(2)  Управни одбор Фонда има 11 чланова: пет чланова Владе, четири градоначелника, односно начелника јединица локалне самоуправе са поплављених подручја, једног представника запослених у Републици и једног представника међународних финансијских институција или донатора, који за свој рад не примају накнаду.

(3) Функцију предсједника Управног одбора Фонда врши предсједник Владе.

(4) Управни одбор доноси статут и друга општа акта којима се уређују дјелатност, начин рада и друга питања од значаја за рад Фонда.

(5) Статут Фонда објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

(6) Административне и техничке послове за потребе Фонда обавља Генерални секретаријат Владе.

(7) Средства за трошкове административних и техничких послова Фонда обезбјеђују се у буџету Републике Српске.

Члан 7.

Надлежности Фонда су успостављање и вођење Јединственог регистра штета, као и управљање и располагање намјенским средствима за обнову Републике.

Члан 8.

(1) Средства за финансирање обнове Републике, односно санације штете изазване поплавама у мају 2014. године обезбјеђују се из:

1) посебног доприноса за солидарност,

2) пореза на употребу, држање и ношење добара,

3) накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије,

4) домаћих и иностраних донација,

5) домаћих и иностраних помоћи,

6) кредитних средстава Републике,

7) кредитних средстава јединица локалне самоуправе,

8) буџетских средстава Републике и јединица локалне самоуправе,

9) средстава остварених продајом имовине стечене извршењем кривичног дјела и

10) осталих средстава.

(2) На интернет страници Владе објављује се мјесечни извјештај Фонда о укупно прикупљеним и додијељеним, односно распоређеним средствима са рачуна Фонда.

Члан 9.

Средства из члана 8. овог закона уплаћују се на рачун Фонда.

Члан 10.

(1) Средства из члана 8. овог закона користе се за обнову Републике, односно санацију штете изазване поплавама у мају 2014. године настале на:

1) стамбеним објектима,

2) привредним објектима,

3) енергетским објектима, укључујући и помоћ потрошачима електрине енергије,

4) пољопривредним објектима, опреми, механизацији, усјевима и засадима,

5) сточном фонду,

6) саобраћајној инфраструктури,

7) објектима водоснабдијевања и канализације,

8) објектима водозаштите и хидромелиорационим објектима и

9) објектима јавних институција.

(2) Санација стамбених објеката оштећених поплавама приоритетно се врши путем додјеле једнократне новчане помоћи у вриједности до 5.000 КМ по кориснику средстава.

(3) Услове, начин, кориснике, поступак, облик и обим коришћења средстава за санацију штете из става 1. т. 1) до 9) и става 2. овог члана прописује Влада својим актима, на приједлог Управног одбора Фонда.

Члан 11.

(1)   Фонд подноси Влади квартални извјештај о раду, прикупљеним и распоређеним средствима за санацију штете изазване поплавама у Републици у мају 2014. године.

(2)   Влада подноси годишњи извјештај о раду Фонда Народној скупштини Републике Српске.

Члан 12.

Надзор над прикупљањем и расподјелом средстава из овог закона врши радно тијело Народне скупштине Републике Српске, којим предсједава посланик из највеће опозиционе партије, изабрано у складу са актом којим се уређује рад Народне скупштине Републике Српске, и Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, у складу са својим надлежностима.

Члан 13.

Акте из члана 3. став 4, члана 4. став 2. и члана 10. став 3. овог закона Влада ће донијети у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 14.

(1) Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“ и остаје на снази до 31. децембра 2021. године.

(2) Одредбе чл. 3., 5., 6. и 10. овог закона ступају на снагу 1. јуна 2014. године.