ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗОНИНГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „АЕРОДРОМ ТРЕБИЊЕ

Верзија за штампањеPDF верзија
15/22
03.03.2022

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Уставa Републике Српске, члана 38. став 1. и члана 51. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и чл. 177. и 181. Пословникa Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на 20. редовној сједници одржаној 10. фебруара 2022. године, доноси

 

 

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ЗОНИНГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ

НАМЈЕНЕ „АЕРОДРОМ ТРЕБИЊЕ“

 

 

I

 

Овом одлуком усваја се Зонинг план подручја посебне намјене „Аеродром Требиње“ (у даљем тексту: План).

 

II

 

План из тачке I ове одлуке излаже се на стални јавни увид код органа управе који је надлежан за послове уређења простора Града Требиње.

 

III

 

Tекстуални и графички дио Плана је у аналогном и дигиталном облику.

 

IV

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број: 02/1-021-131/22                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 10. фебруар 2022. године                                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                                      Недељко Чубриловић