Закључак у вези са Нацртом закона о образовању одраслих

Верзија за штампањеPDF верзија
30.09.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 197. став 1. и 198. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници одржаној 30. септембра 2021. године, донијела је сљедећи

 

З А К Љ У Ч А К

у вези са Нацртом закона о образовању одраслих

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт закона о образовању одраслих упути на јавну расправу, јер се наведеним нацртом закона уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције;

 

  1. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net;

 

  1. Јавна расправа ће се спровести у року од 30 дана;

 

  1. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство просвјете и културе, које се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;

 

  1. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“, једним дневним новинама и на интернет страници Народне скупштине Републике Српске.

 

 

 

Број: 02/1-021-746/21                                                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 30. септембар 2021. године                                                                                                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                  Недељко Чубриловић