Закључак у вези са Нацртом изборног закона Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
29.03.2024

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 177. став 2, члана 197. став 1. и члана 198. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Дванаестој посебној сједници, одржаној 29. марта 2024. године, донијела је

 

ЗАКЉУЧАК

У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ИЗБОРНОГ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт изборног закона Републике Српске упути на јавну расправу, јер се наведеним нацртом закона уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се консултују органи, организације, научне и стручне институције и заинтересовани грађани.

 

  1. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net.

 

  1. Јавна расправа биће спроведена у року од 15 дана.

 

  1. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство управе и локалне самоуправе, које се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“, једним дневним новинама и на интернет страници Народне скупштине Републике Српске.

 

 

 

Број: 02/1-021-338/24                                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 29. март 2024. године                                                                                                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                             Др Ненад Стевандић