З А К Љ У Ч А К у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о сточарству

Верзија за штампањеPDF верзија
17.02.2021

 

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 197. став 1. и 198. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је сљедећи

 

З А К Љ У Ч А К

у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о сточарству

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о сточарству упути на јавну расправу, јер се наведеним нацртом закона уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције;

 

  1. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net;

 

  1. Јавна расправа ће се спровести у року од 30 дана;

 

  1. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, које се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;

 

  1. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“, једним дневним новинама и на интернет страници Народне скупштине Републике Српске.

 

 

 

Број: 02/1-021-148/21                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. фебруар 2021. године                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                          Недељко Чубриловић