Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку

Верзија за штампањеPDF верзија
10.10.2019

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 204, 205. и 206. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Шестој редовној сједници одржаној 10. октобар 2019. године, донијела је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку

 

  1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку упути на јавну расправу, јер се наведеним Нацртом закона уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције;
  2. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net;
  3. Јавна расправа ће се спровести у року од 30 дана;
  4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство правде, које се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;
  5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске'', једним дневним новинама и на web-страници Народне скупштине Републике Српске

 

Број: 02/1-021-976/19                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 10. октобар 2019. године                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                               Недељко Чубриловић