Законодавни одбор одржао стручну расправу о Нацрту закона о нотарској служби Републике Српске

Датум: 
01.03.2021 - 13:30

Законодавни одбор Народне скупштине Републике Српске одржао је данас стручну расправу о Нацрту закона о нотарској служби у Републици Српској уз учешће представника предлагача закона - Министарства правде, Радне групе која је радила на изради закона, представника Нотарске и Адвокатске коморе, Правобранилаштва Српске, Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, представника судова и Привредне коморе Српске.

Образлажући учесницима стручне расправе Нацрт закона, предсједник Радне групе проф.др Дарко Радић рекао је да је Закон о нотарима усвојен 2004. године, да је мијењан 11 пута и да је било неколико инцијатива за оцјену његове уставности од којих су неке уважене, због чега је превладало мишљење да је вријеме за доношење новог закона. 

Проф. Радић образложио је неке од одредби новог закона, попут оне која се односи на то да сједиште нотара може бити отворено у свакој локалној самоуправи. Новим законским рјешењем измјењен је и поступак избора помоћника нотара који је препуштен Нотарској комори, овлашћења нотарских помоћника, критеријуми за избор нотара, правила о пословању нотара, те питања која се тичу правне сигурности грађана код сачињавања нотарских исправа.

Рекао је да су побољшане одредбе које се тичу организације и надлежности Нотарске коморе, а старосна граница за престанак службе нотара помјерена је са 65 на 67 година.

„У односу на важећи Закон, допуњене су одредбе у вези са поступком нотарске обраде исправе код располагања имовине стечене радом супружника у заједници живота како би се одатно заштила имовина стечена у тој заједници. У циљу побољшања правне сигурности у члану 59. прописано да ће нотар по службеној дужности, а на терет странке, одмах након закључења правног посла чији је предмет пренос или стицање власништва или других стварних права на непокретностима поднијети захтјев за упис у јавне евиденције ради провођења закљученог правног посла“, рекао је проф. Радић.

Учесник стручне расправе адвокат Далибор Пејаковић изнио је примједбе и сугестије Адвокатске коморе на предложени Нацрт закона. Он је предлажио укидање института обавезне нотарске обраде, наводећи да Адвокатска комора сматра да би се тиме укинуо монопол на закључивања уговора.

Предсједница Нотарске коморе Републике Српске Слава Ивелић сугерисала је да се у тексту закона користи један од термина „пословна тајна“ и „службена тајна“, а не оба.  Рекла је и да је приједлог Нотарске коморе био да се горња старосна граница за одлазак нотара у пензију помјери са 65 на 70 година, те да сада предлажу да горња граница буде 68 година старости.

Предсједница Законодавног одбора Душица Шолаја предложила је да се  измјени члан 147. Нацрта закона и да умјесто осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику“, закон ступи на снагу даном доношења.

Она је позвала учеснике стручне расправе о Нацрту закона о нотарској служби Републике Српске да све сугестије и приједлоге писмено доставе Законодавном одбору Народне скупштине.

У стручној расправи учестововала је и народни посланик Наташа Радуловић.  

Стручна расправа одржана је по Закључку Народне скупштине која је на 14. редовној сједници, одржаној 11.фебруара, одлучила да  Нацрт закона о нотарској служби Републике Српске буде упућен у стручну расправу која ће се провести у року од 30 дана.