Окончан први дио 5. редовне сједнице: Усвојена Информација о стању безбједности, шест закона и Одлука

Датум: 
13.06.2019 - 12:45

Народна скупштина Републике Српске данас је у првом дијелу 5. редовне сједнице усвојила Информацију о стању безбједности у Републици Српској у 2018. години и прва четири мјесеца 2019. године.

Посланици су ову информацију разматрали у затвореном дијелу сједнице, а поднио је министар унутрашњих послова Драган Лукач. Министар Лукач је нагласио да је овај дио сједнице био затворен како би се спријечила могућност да у току излагања и расправе буду откривене чињенице које би на било који начин могле да угрозе неку од истрага која је у току.

У Информацији се наводи да се, на основу статистичких показатеља, те предузетих оперативних и превентивних мјера и радњи, у извјештајном периоду, стање у области криминалитета у Републици Српској може оцијенити задовољавајућим.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас шест закона и Одлуку. Усвојени су сљедећи закони: Закон о подстицајима у привреди Републике Српске уз усвојене амандмане, Закон о допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, Закон о измјени Закона о банкама Републике Српске, Закон о печатима органа и институција Републике Српске,  Закон о социјалном становању Републике Српске уз амандмане и Закон о унутрашњој пловидби Републике Српске.

Циљ Закона о подстицајима у привреди Републике Српске је унапређивање окружења за пословање у Републици Српској, подстицање запослености путем повећања плата код привредних субјеката, привлачење домаћих и страних улагања, јачање конкурентности привредних субјеката... Подстицајна средства предвиђена овим законом додјељују се приредним субјектима по два основа, и то: повећања плате радника и подстицања директних улагања.

Законом о допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске службенику Судске полиције и полицајцу у казнено-поправним установама са средњом и вишом стручном спремом утврђује се право на додатну накнада у износу од 10% просјечне плате у Министарству унутрашњих послова, остварене у протеклом мјесецу једнако, као и за полицијске службенике запослене у Министарству унуташњих послова Републике Српске.

Народна скупштина је усвојила и Одлуку о изради Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача.

План парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље–Брчко и Брчко–Рача ствара плански основ за реализацију страшког циља Републике Српске у области друмског саобраћаја – изградњу ауто-пута у „Посавском развојном појасу“ (граница Републике Србије – Бијељина – Брчко – Модрича – Добој – Прњавор – Лакташи – Бања Лука – Приједор – Нови Град – граница Републике Хрватске), што је у складу са Измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. године.

Законом о социјалном становању Републике Српске уређује се систем социјалног становања, носиоци реализације социјалног становања, корисници права на социјално становање, општи и посебни услови, поступак и начин додјеле, управљање, одржавање, својина и располагање стамбеним јединицама, закупнина и обавезе плаћања, извори финансирања изградње и обезбјеђивања стамбених јединица за социјално становање, надзор и друга питања од значаја за социјално становање у Републици Српској.

Закон о измјени Закона о банкама Републике Српске донесен је у циљу даљег подстицања кредитне активности која би се се могла остварити подизањем ограничења изложености банака према једном лицу или групи повезаних лица за кредитна потраживања која нису обезбијеђена колатералом са 5% на 15%, а што би требало да допринесе и расту приватних и јавних инвестиција, као подршка привреди и јавном сектору.

На овај начин допринијеће се већој макроекономској стабилности Републике Српске и остварити опште друштвене користи. Доношење овог закона представља једну од низа мјера за побољшање приступа финансијама, да би се предуприједиле могуће штетне посљедице недовољних извора финансирања за подршку развојних инвестиција. 

Преостале тачке дневног реда 5. редовне сједнице:

 1. Приједлог закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање;
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету;
 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о фискалним касама;
 9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона o пољопривредном земљишту;
 10. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дувану;
 11. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске;
 12. Нацрт закона о личном имену;
 13. Нацрт закона о трговини;
 14. Нацрт закона о узурпацијама и добровољачким компентенцијама;
 15. Нацрт закона о допуни Закона о правосудном испиту у Републици Српској;
 16. Нацрт закона о измјени Закона о насљеђивању;
 17. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о доприносима – приједлог народног посланика Јелене Тривић;
 18. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању;
 19. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју;
 20. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске;
 21. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске;
 22. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;
 23. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима;
 24. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o јавним путевима;
 25. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима;
 26. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености;
 27. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању;
 28. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o нуспроизводима животињског поријекла;
 29. Нацрт стратегије за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2019. до 2023. године;
 30. Нацрт стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019 – 2023. године;
 31. Нацрт стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019 – 2023. године);
 32. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године;
 33. Консолидовани извјештај о инвестирању јавних средстава за период 01.01-31.12.2018. године;
 34. Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2018. годину;
 35. Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2018. годину;
 36. Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1.1.2018. – 31.12.2018. године;
 37. Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2018. годину;
 38. Информација о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013 – 2022. година у 2018. години;
 39. Избор и именовања.