Позитивно пословање Народне скупштине уз уштеде и смањене трошкове

Датум: 
07.06.2024 - 09:30

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске дала је позитивно мишљење о финансијским извјештајима и позитивно мишљење о усклађености када је ријеч о пословању Народне скупштине Републике Српске у 2023. години.

„Уз ревизију финансијских извјештаја Народне скупштине Републике Српске за 2023. годину, извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и другим прописима. Према нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације приказане у финансијским извјештајима Народне скупштине Републике Српске за 2023. годину су, у свим материјално значајним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане“, наводи се у Извјештају ревизора.

Истиче се да финансијски извјештаји Народне скупштине Републике Српске истинито и објективно приказују, у свим материјално значајним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 31. 12. 2023. године: приходе, примитке, расходе и издатке, као и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор важећим у Републици Српској.

Ревизијом нису утврђени недостаци система интерних контрола чиме су створене претпоставке за функционисање истих на начин да обезбиједе истинито и фер извјештавање и усклађеност са законима и другим прописима.

Када је ријеч о буџету Народне скупштине, ревизори наводе да је  Одлуком о усвајању bуџета Републике Српске за 2023. годину Народној скупштини  одобрен буџетски оквир у износу од 12.478.000 КМ, а Одлуком о усвајању Ребаланса буџета Републике Српске за 2023. годину одобрен је буџетски оквир у износу од 12.458.000 КМ.

„Укупни расходи и издаци су исказани у износу од 12.060.283 КМ што је 3% ниже у односу на буџетски оквир одобрен Ребалансом буџета. Ревизијом нису утврђене неусклађености у односу на регулативу која прописује процес припреме и доношења буџета“, наводи се у Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Када је ријеч о јавним набавкама наводи се да је планом јавних набавки са измјенама и допунама плана за 2023. годину било планирано 67 поступака набавки, а да је према извјештају о реализацији у 2023. години спроведено 12 поступака мање – или 45 поступака јавних набавки.

„Код ревизијом испитаних набавки нису утврђене неусклађености са Законом о јавним набавкама“, наводе ревизори.

Наводи се да је поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја генерални секретар одговоран да осигура да су активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима у складу са прописима којима су регулисане.

Пише и то да је Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Служби Народне скупштине Републике Српске  систематизовано 88 радних мјеста са 148 извршилаца, а да је на дан 31. 12. 2023. године у Служби било ангажовано мање запослених од тог броја, тачније 116 извршилаца. 

Народну скупштину на крају године чинило је 45 посланика у радном односу и 38 посланика који немају заснован радни однос. Служба Народне скупштине је организована у три кабинета (предсједника, потпредсједника и генералног секретара), три одјељења и једанаест одсјека.